Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)

25 /022020

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)

     Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2020.

     Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)
1.    Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)
Đối với Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở, Việt Nam không cam kết dịch vụ này. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật Việt Nam (NĐ 86/2018/NĐ-CP) thì lĩnh vực giáo dục được Nhà nước tạo điều kiện và cho phép Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư. Do đó, trong lĩnh vực đầu tư liên quan đến Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922), Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922). 

Tham khảo bài viết tương tự:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621, 61111, 6113, 6121)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục bậc cao (CPC 923)

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)

2.  Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922) được hiểu
    Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922) hay còn được gọi là Dịch vụ giáo dục trung học, được chia ra làm: Các dịch vụ giáo dục trung học nói chung (CPC 9221); Các dịch vụ giáo dục trung học cao hơn (CPC 9222); Các dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp (CPC 9223);  Các dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp theo kiểu trường lớp cho học viên tàn tật (CPC 9224). Cụ thể:
.   Các dịch vụ giáo dục trung học nói chung (CPC 9221): Các dịch vụ giáo dục nói chung ở cấp thứ 2, giai đoạn 2. Các dịch vụ giáo dục này bao gồm dịch vụ giáo dục tiếp nối các chương trình cơ bản được dạy ở cấp giáo dục tiểu học, nhưng thường có định hướng môn học hơn và bắt đầu có sự chuyên môn hóa.
    Các dịch vụ giáo dục trung học cao hơn (CPC 9222): Các dịch vụ giáo dục nói chung ở cấp thứ 2, giai đoạn 2. Các dịch vụ giáo dục này bao gồm các chương trình giáo dục nói chung bao trùm nhiều môn học có tính chuyên môn hóa cao hơn giai đoạn 1. Các chương trình nhằm cung cấp đủ kiến thức cho học sinh hoặc là về kỹ thuật hoặc là về hướng nghiệp hoặc vào đại học mà không nhằm vào một môn học tiên quyết đặc biệt nào.
    Các dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp (CPC 9223): Các dịch vụ giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp dưới cấp đại học. Các dịch vụ giáo dục này bao gồm các chương trình tập trung vào sự chuyên môn hóa vấn đề của môn học và hướng dẫn các kỹ năng cả về lý thuyết và thực tiễn. Các kỹ năng này sẽ được áp dụng và các nghề nghiệp cụ thể.
    Các dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp theo kiểu trường lớp cho học viên tàn tật (CPC 9224): Các dịch vụ giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp theo kiểu trường lớp được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng khả năng và nhu cầu của các học viên tàn tật dưới cấp đại học.

Tham khảo tin tức IPIC:

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mua bán, sát nhập vào doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn áp dụng

Chuyển nhượng dự án bất động sản những vấn đề pháp lý cần quan tâm

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nhật bản những vấn đề khác biệt

3.   Thực tiễn đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)
     Thực tiễn đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư pháp nhân vẫn đăng ký đầu tư trong lĩnh vực Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922) theo như cam kết WTO, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư thuận lợi, không có vướng mắc nào. 
    Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: Đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ giáo dục.
    Về cơ sở vật chất, thiết bị: Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng miền, với mức bình quân ít nhất là 06 m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã và 10 m2/học sinh đối với khu vực nông thôn; Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/học sinh; Có văn phòng nhà trường, ban giám hiệu, phòng giáo viên, phòng họp phù hợp; Có phòng học bộ môn, thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có phòng tập thể dục đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập, phòng y tế học đường. Có nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú; Có hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp với quy mô của cơ sở giáo dục, bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Có sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện tích mặt bằng của trường. Có tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP.
    Về chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
    Về đội ngũ giáo dục: Giáo viên ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương; Số lượng giáo viên ít nhất phải bảo đảm tỷ lệ: 1,5 giáo viên/lớp đối với trường tiểu học, 1,95 giáo viên/lớp đối với trường trung học cơ sở và 2,25 giáo viên/lớp đối với trường trung học phổ thông;  Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh/lớp đối với trường tiểu học, 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
    Để thành lập trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập và thủ tục cho phép hoạt động giáo dục. Thời gian để thực hiện là 50 ngày làm việc. 

Tham khảo thư tư vấn liên quan:

Tư vấn về việc công ty hoạt động tư vấn du học có được phép đào tạo ngoại ngữ cho Khách hàng tư vấn du học không?;

Thành lập trung tâm đào tạo Tin Học ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài (Hàn Quốc);

Tám vấn đề pháp lý liên quan cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam về dịch vụ mua bán hàng hóa và dịch vụ liên quan (phân phối) theo cam kết WTO và quy định của Pháp luật Việt Nam;

Tư vấn thành lập công ty xây dựng có vốn đầu tư Hàn Quốc.
   Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!
Ls. Nguyễn Trinh Đức

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.