Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ viễn thông cơ bản.

21 /012020

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ viễn thông cơ bản.

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO của Việt Nam khi thực hiện đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam. Các bài viết trước trước đây liên quan lĩnh vực này của cơ quan nhà nước, các công ty Luật đã lỗi thời do việc thay đổi các quy định của pháp luật, hoặc chưa đầy đủ. Chính vì thế Công ty Luật IPIC đã thực hiện hệ thống lại chi tiết cam kết WTO của Việt Nam về các lĩnh vực đầu tư và quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn áp dụng tại Việt Nam đến thời điểm năm 2024.

Dưới đây là nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan Dịch vụ viễn thông cơ bản.
1.    Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ viễn thông cơ bản.
Phạm vi áp dụng:
- Các dịch vụ thoại (CPC 7521)
- Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (CPC 7523**)
- Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh (CPC 7523**)
- Dịch vụ Telex (CPC 7523**)
- Dịch vụ Telegraph (CPC 7523**)
- Dịch vụ Facsimile (CPC 7521** + 7529**)
- Dịch vụ thuê kênh riêng (CPC 7522** + 7523**)
- Các dịch vụ khác:
+ Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292):
+ Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá (Truyền quảng bá là một chuỗi truyền dẫn liên tục cần thiết cho việc quảng bá các tín hiệu chương trình phát thanh và truyền hình tới công chúng, nhưng không bao gồm các tuyến truyền dẫn giữa các nhà khai thác).
+ Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm: Dịch vụ thoại di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất và vệ tinh); Dịch vụ nhắn tin; Dịch vụ PCS; Dịch vụ trung kế vô tuyến
+ Dịch vụ kết nối Internet (IXP)
Đối với các Dịch vụ viễn thông cơ bản nêu trên Việt Nam cam kết không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam kinh doanh lĩnh vực này, ngoại trừ: 
Các dịch vụ không có hạ tầng mạng: Ngay sau khi gia nhập cho phép liên doanh với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. 3 năm sau khi gia nhập: cho phép liên doanh và tự do chọn đối tác. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: Ngay sau khi gia nhập, cho phép liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý liên doanh. 
Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay (hơn 12 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO 11/01/2007), Việt Nam không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam kinh doanh các Dịch vụ viễn thông cơ bản nêu trên, ngoại trừ:
Các dịch vụ không có hạ tầng mạng: cho phép liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam, phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 65% vốn pháp định của liên doanh. 
Các dịch vụ có hạ tầng mạng: cho phép liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam, phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.
Ngoài ra Việt Nam cũng cam kết: 51% là nắm quyền kiểm soát trong việc quản lý tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng. Trong ngành viễn thông, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện không kém thuận lợi hơn những điều kiện họ đang được hưởng.

Tham khảo bài viết tương tự:

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 Bao gồm đào tạo ngoại ngữ))

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ viễn thông cơ bản.

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ băng hình).

Nội dung cam kết WTO của Việt Nam về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113, trừ băng hình)
2.    Dịch vụ viễn thông cơ bản được hiểu
Dịch vụ viễn thông cơ bản được hiểu như sau:
7521. Các dịch vụ điện thoại công cộng
75211. Các dịch vụ điện thoại nội hạt công cộng
Các dịch vụ chuyển và truyền mạng cần thiết nhằm tạo lập và duy trì liên lạc trong các vùng gọi nội hạt. Dịch vụ này nhằm (được sử dụng) cơ bản vào dịch vụ tạo lập liên lạc bằng giọng nói, nhưng cũng có thể phục vụ các ứng dụng khác như liên lạc bằng văn bản (fax hoặc điện toán) và thường được cung cấp trên cơ sở cước cố định theo tháng, không phụ thuộc vào số lượng cuộc gọi mà người thuê bao thực hiện. Ngoại trừ: Các dịch vụ đường truyền riêng và các dịch vụ cho thuê trang thiết bị đầu cuối được phân lần lượt vào các tiểu mục 7522 (các dịch vụ mạng kinh doanh) và 7541 (các dịch vụ cho thuê trang thiết bị).
75212. Các dịch vụ điện thoại đường dài công cộng
Các dịch vụ chuyển và truyền mạng cần thiết nhằm tạo lập và duy trì liên lạc giữa các vùng gọi nội hạt. Dịch vụ này nhằm (được sử dụng) cơ bản vào dịch vụ tạo lập liên lạc bằng giọng nói, nhưng cũng có thể phục vụ các ứng dụng khác như liên lạc bằng văn bản (fax hoặc điện toán) và có thể được cung cấp trên cơ sở phí hoặc tỷ lệ cố định. Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng khả năng kết nối vào toàn bộ mạng điện thoại của nhà cung cấp và các nhà chuyển tiếp mạng, hoặc, trong một số trường hợp, khả năng kết nối đến một số nhất định các khu tổng đài (WATS service).
75213. Các dịch vụ điện thoại di động
Các dịch vụ điện đài, thông qua các trang thiết bị di động, cho phép tiếp cận 2 chiều vào các mạng điện thoại công hoặc điện thoại di động khác. Một số loại hình của dịch vụ này, với trang thiết bị đầu cuối thích hợp, có thể được dùng để chuyển fax cũng như liên lạc bằng giọng nói. Ngoại trừ: Các dịch vụ liên lạc di động không đối đất và dưới nước được phân vào tiểu mục 75299 (các dịch vụ viễn thông khác chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào)
7522. Các dịch vụ mạng kinh doanh
75221. Các dịch vụ mạng chung
Các dịch vụ mạng cần thiết để tạo lập liên lạc điện thoại giữa các điểm (trạm) được chọn (điểm nối đến điểm hoặc liên điểm) thông qua một mạng công (chung). Dạng dịch vụ này được sử dụng cơ bản nhằm tạo lập liên lạc bằng giọng nói đường dài nhưng một số loại hình cũng có thể cho phép chuyển fax và dữ liệu. Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở thanh toán theo sử dụng với mức tỷ lệ giảm đối với phí điện thoại đường dài thường xuyên.
75222. Các dịch vụ mạng chuyên dụng
Các dịch vụ mạng cần thiết để tạo lập liên lạc điện thoại giữa các điểm (trạm) được chọn (điểm nối đến điểm hoặc liên điểm) thông qua (các) đường truyền riêng. Dạng dịch vụ này được sử dụng cơ bản nhằm tạo lập liên lạc bằng giọng nói giữa các tổng đài nhánh riêng (PBX) đường dài (đường truyền mối nối), giữa một điểm đường dài và một PBX (ngoài phạm vi mở rộng), giữa một PBX và một tổng đài đường dài (tổng đài nước ngoài) hoặc giữa các máy điện thoại được chọn, nhưng cũng có thể cho phép chuyển dữ liệu. Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở cho thuê.
7523. Các dịch vụ truyền dữ liệu và tin nhắn
75231. Các dịch vụ mạng dữ liệu
Các dịch vụ mạng cần thiết để truyền dữ liệu giữa các trang thiết bị sử dụng các giao thức giống hoặc khác nhau. Dịch vụ này có thể được cung cấp thông qua một mạng dữ liệu công hoặc chuyên dụng (ví dụ như mạng chuyên dụng cho khách hàng sử dụng).
75232. Các dịch vụ thông tin và tin nhắn điện tử
Các dịch vụ mạng và các dịch vụ liên quan (phần cứng và phần mềm) cần thiết để gửi và nhận tin nhắn điện tử (các dịch vụ điện báo và telex/bản tin điện báo in chữ (TWX)) và/hoặc để kết nối và thao tác dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu (còn được gọi là các dịch vụ mạng giá trị gia tăng).
7529. Các dịch vụ viễn thông khác
75291. Các dịch vụ nhắn tin
Dịch vụ nhắn của một người lên điện thoại thông qua dịch vụ sử dụng máy nhắn tin điện tử. Tiểu mục này bao gồm cả các dịch vụ nhắn tin âm thanh, giọng nói và trình bày số.
75292. Các dịch vụ họp qua điện thoại
Các dịch vụ mạng và các dịch vụ liên quan cần thiết để tổ chức họp qua điện thoại truyền hình tương tác đầy đủ 1 hoặc 2 chiều.
75299. Các dịch vụ viễn thông khác chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào
Các dịch vụ viễn thông chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào. Tiểu mục này bao gồm các dịch vụ liên lạc di động dưới nước và không đối đất.

Tham khảo thông tin IPIC:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng xây dựng thường gặp

Tham nhũng trong lĩnh vực tư có thể bị xử lý hình sự.

Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Công ty Luật IPIC tư vấn thành công dự án đốt rác phát điện đầu tiên ở Hà Nội của tập đoàn Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T.

3.    Thực tiễn đăng ký đầu tư đối với Dịch vụ viễn thông cơ bản 
Thực tiễn đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác thì nhà đầu tư pháp nhân vẫn đăng ký đầu tư trong lĩnh vực các Dịch vụ viễn thông cơ bản theo như cam kết  WTO, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư thuận lợi, không có vướng mắc nào.

Tham khảo thư tư vấn của IPIC:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tư vấn du học và dịch vụ liên quan.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động cho thuê xe ô tô chở người và xe chuyên dùng.

Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh khu vui chơi trể em có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất.

Trên đây là một số nội dung chia sẽ kiến thức kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH IPIC. Nếu quý khách hàng cần tư vấn chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng!

Ls. Nguyễn Trinh Đức

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.