Tư vấn điều kiện và thủ tục giải thể Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Tư vấn điều kiện và thủ tục giải thể Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 121115/Letter-Ipic

V/v: Điều kiện và thủ tục giải thể Công ty TNHH Bea Power Industries có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng có nhu cầu giải thể doanh nghiệp và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

(1) Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH Bea Power Industries;

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc giải thể Công ty nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

- Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24/07/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Tham khảo nội dung tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện tiến hành giải thể

- Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 thì căn cứ theo Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp được tiến hành giải thể.

- Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, theo đó Quý Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Quản lý thuế.

- Quý Khách hàng chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc cơ quan trọng tài.

- Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 1 trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty).

- Theo đó, trước khi tiến hành thủ tục giải thể Quý Khách hàng phải:

1) Thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư;

2) Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý Khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

- Nhà đầu tư thanh lý dự án đầu tư gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

3. Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Hội đồng thành viên tiến hành phiên họp thông qua Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp. Tài liệu về việc giải thể phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày diễn ra phiên họp.

- Hội đồng thành viên Công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, Quý Khách hàng phải:

1) Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh;

2) Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;

3) Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp Quý Khách hàng còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

- Trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, Quý Khách hàng có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

- Hiện nay theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo 1 trong 2 cách sau:

1) Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp; hoặc

2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Theo nhận định của IPIC GROUP, dù tiến hành theo phương thức nào Quý Khách hàng cũng phải hoàn thành nghĩa vụ với Cơ quan Thuế mới được chấp thuận giải thể, tuy nhiên nhằm đảm bảo tiến độ thời gian cho Quý Khách hàng chúng tôi tiến hành thủ tục theo phương án (2).

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH Bea Power Industries;

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để giải thể doanh nghiệp

- Quyết định của Hội đồng thành viên;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên;

- Phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (Nếu có);

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (Nếu có).

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (Nếu có);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- 03 bản sao chứng thực Giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ về tài chính (như nghĩa vụ về thuế) theo quy định của pháp luật;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4 Thời gian thực hiện

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho từng bước được nêu ở Mục 4.2 là 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp là 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp hoàn thành hết các nghĩa vụ về thuế.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Từ khóa tìm kiếm: giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tham khảo thư tư vấn có liên quan:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành ô tô.

Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và ngoại ngữ có vốn đầu tư Nhật Bản.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động quản lý quỹ đầu tư.

Thành lập công ty sản xuất và phân phối mỹ phẩm có vốn đầu tư nước ngoài.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.