Tư vấn thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương

16 /062017

Tư vấn thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương

Thư tư vấn: 
V/v:Tư vấn thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương

 ________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016
 
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: info@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668

      Gửi bằng thư điện tử
________________________________________________________________

Công ty Luật TNHH IPIC xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
-    Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương;
-    Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập hợp tác xã nói trên tại Hải Dương.

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Luật hợp tác xã được Quốc hội ban hành số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
(2)    Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;
(3)    Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
(4)    Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
(5)    Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 

1.    Về ngành nghề sản xuất kinh doanh 
Quý Khách hàng dự định thành lập hợp tác xã sản xuất và kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt nông sản tại Hải Dương. Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Trong trường hợp này, ngành nghề kinh doanh của Quý khách hàng không nằm trong những ngành nghề cấm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Quý khách hàng có thể lựa chọn sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông sản khi đăng ký thành lập hợp tác xã.
2.    Về tên của hợp tác xã
Khi đặt tên hợp tác xã, cần lưu ý:
-    Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký trong phạm vi cả nước.
-    Không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác theo pháp luật về sở hữu trí tuệ;
-    Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
-    Không sử dụng tên danh nhân, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc
Theo đó, Quý khách hàng có thể chọn tên hợp tác xã và gửi đến IPIC để được tư vấn về việc lựa chọn tên hợp tác xã phù hợp với lĩnh vực hoạt động và kế hoạch phát triển.

3.    Về thành viên  và tổ chức của hợp tác xã    
-    Hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau;
-    Thành viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.
Lưu ý: Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;
b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;
c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;
d) Góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ hợp tác xã;
đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.
-    Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã gồm: Đại hội thành viên; Hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng giám đốc) và Ban kiểm soát hoặc kiểm soát.

4.    Về vốn hoạt động của hợp tác xã
-    Pháp luật không quy định mức vốn cụ thể mà Quý khách hàng phải có khi thành lập hợp tác xã nông nghiệp. Do vậy, Quý khách hàng chỉ cần có mức vốn phù hợp với quy mô hoạt động để đảm bảo hoạt động như kế hoạch.
-    Vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận nhưng không quá 20% tổng số vốn do thành viên góp hoặc cam kết góp. 
-    Thời hạn, hình thức và mức góp vốn theo thỏa thuận, nhưng thời hạn góp đủ vốn phải trong vòng 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp;
-    Thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã.

IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP

4.1.    Phạm vi công việc 
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương;
-    Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
-    Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Hải Dương để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
-    Đại diện Quý khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan Nhà nước tại Hải Dương có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
-    Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Hải Dương.

4.2.    Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
-    Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 
•    Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;
•    Điều lệ hợp tác xã;
•    Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
•    Nghị quyết hội nghị thành lập;
•    Biên bản họp hội nghị thành lập hợp tác xã;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC;
•    Các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4.3.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
-    Danh sách xã viên, Ban quản trị, ban kiểm soát;
-    Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân của tất cả xã viên trong hợp tác xã; 
-    Phương án sản xuất, kinh doanh;
-    Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4.    Thời gian thực hiện
(1)    Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại mục 4.3 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;
(2)    Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là 05 ngày làm việc;
-    Lưu ý: 
•    Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
•    Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền..

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,
IPIC LAW
Nguyễn Quỳnh.

Xem thêm bài viết của IPIC

-Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu có vốn nước ngoài

Tư vấn về việc giảm vốn điều lệ

thành lập doanh nghiệp liên doanh

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.