Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc

15 /082016

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc

Thư tư vấn: 21012016/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc.

______________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập Công ty hoạt động theo dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài ;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc nêu trên.

Tham khảo dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

(1) Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(3) Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

(4) Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

(5) Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

(6) Cam kết WTO của Việt Nam.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài trước khi thành lập tổ chức kinh tế (Cụ thể trong trường hợp này của Quý Khách hàng là thành lập Công ty) thì phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Về lĩnh vực đầu tư, giáo dục là lĩnh vực đầu tư đã được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường khi ra nhập WTO. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO thì được phép đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn giảng 100% vốn nước ngoài để dạy tiếng Hàn Quốc. Nếu nhà đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ chưa gia nhập WTO thì cần thực hiện thủ tục để xin ý kiến chấp thuận của các Bộ Ban Ngành liên quan để được phép đầu tư hoạt động trong lĩnh vực này.

2. Thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để giảng dạy tiếng Hàn Quốc:

Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

- Vốn đầu tư:

• Phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng / học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất);

• Theo đó, tổng vốn đầu tư được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Như vậy, vốn đầu tư cần thiết của dự án phụ thuộc vào quy mô cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn mà Quý Khách hàng dự định thành lập để giảng dạy tiếng Hàn Quốc.

- Cơ sở vật chất, thiết bị:

• Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

• Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học;

• Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

• Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

- Chương trình giáo dục:

Phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyển bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Đội ngũ nhà giáo:

• Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

• Tỷ lệ học viên / giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập Công ty hoạt động theo dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài ;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc;

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giảng dạy tiếng Hàn Quốc;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép thành lập cở sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn giảng dạy tiếng Hàn Quốc;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn giảng dạy tiếng Hàn Quốc.

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện xin cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động của cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngăn hạn giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thực hiện trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư;

- Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Sở Giáo dục và Đào;

- Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn  tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết:

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư

• Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

• Đề xuất dự án đầu tư;

• Bản giải trình đáp ứng điều kiện khả năng đầu tư;

• Đề án tiền khả thi về thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

•Giải trình kinh tế kỹ thuật về thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

• Cam kết của nhà đầu tư về việc đáp ứng khả năng tài chính;

• Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

• Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

• Điều lệ Công ty tương ứng với mỗi loại hình;

• Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần), Danh sách các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh);

• Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức)

• Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

• Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

• Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

• Đề án chi tiết thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

• Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết của cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

• Báo cáo năng lực tài chính đảm bảo hoạt động phù hợp với quy mô dự kiến;

• Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

• Văn bản đăng ký hoạt động cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

• Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

• Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

• Báo cáo giải trình về việc cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn đã đáp ứng các điều kiện hoạt động (Công ty cung cấp thông tin);

• Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- 03 bản sao dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng của nhà đầu tư (không nhỏ hơn số vốn mà nhà đầu tư dự định đầu tư);

- 03 bản hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất đống sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ mặt bằng cho thuê;

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Hồ sơ nhân sự, bao gồm:

• Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;

• Sơ yếu lý lịch có chứng thực / phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);

• Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / hộ chiếu;

• Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

• Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);

• Thẻ tam trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

- Quy chế đào tạo;

- Quy mô đào tạo, dự kiến khi thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn / trung tâm fitness và yoga;

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chướng trình đào tạo (Nếu có);

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện

(1) Soạn thảo hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 4;

(2) Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

(3) Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

(4) Thời gian nhận Giấy phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là 60 ngày làm việc;

(5) Thời gian nhận Giấy phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là 32 ngày làm việc.

- Lưu ý:

• Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

• Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.