Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Gia hạn thời gian thuê đất  cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Gia hạn thời gian thuê đất cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 070715/ Letter-Ipic
V/v: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Gia hạn thời gian thuê đất thêm 25 năm tính từ ngày 26/11/2018 tại địa chỉ số ......... thành phố Hà Nội để tiếp tục thực hiện dự án may mặc của Công ty TNHH ......................... 

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

Gửi bằng thư điện tử

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 25 năm tính từ ngày 26/11/2018 để tiếp tục thực hiện dự án may mặc của Công ty ................. và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Đất đai;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ.

II.    Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 

1. Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Việc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Quý khách hàng thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất

- Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thêm 25 năm (Tính từ năm 2018) thì Quý khách hàng thực hiện đăng ký gia hạn thời gian sử dụng đất;

- Sau khi Quý khách hàng được cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất thì Quý khách hàng thực hiện cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Về thực hiện nghĩa vụ thuế

- Quý khách hàng phải tiến hành xin xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc Quý khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian sử dụng đất.

>>> Tham khảo: Thành lập công ty xây dựng hàn quốc tại Việt Nam

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

3.1 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Bước 2: Tiến hành thực hiện xin xác nhận về các nghĩa vụ thuế đối với Công ty TNHH .................;

- Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;

- Bước 4: (Nếu có) thực hiện các nghĩa vụ được yêu cầu tại Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, tài chính; Nhận bàn giao mốc giới, trích lục lại hồ sơ thửa đất;

- Bước 5: Tiến hành xin xác định đơn giá thuê đất mới tại Sở Tài chính và Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Bước 6: Thực hiện ký Hợp đồng thuê đất mới với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Bước 7: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để gia hạn thời gian sử dụng đất

- Đơn đăng ký gia hạn thời gian sử dụng đất;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để ký Hợp đồng thuê đất

- Hợp đồng thuê đất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Đơn đề nghị cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

f) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

3.2 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 01 bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- 03 bản sao chứng thực Hợp đồng thuê đất của Công ty trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2013;

- 03 bản sao chứng thực Hợp đồng gia hạn quyền sử dụng đất trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018;

- 03 bản sao chứng thực Quyết định thuê đất đối với Công ty trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2013 và giai đoạn từ năm 2013 đến 2018;

- 03 bản sao chứng thực Quyết định gia hạn quyền sử dụng đất trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018;

- 03 bản sao chứng thực báo cáo tài chính hai năm gần nhất có kiểm toán của Công ty TNHH ...........;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng Giấy phép kinh doanh của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng báo cáo tài chính hai năm gần nhất có kiểm toán của Chủ đầu tư tại Hàn Quốc;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng cam kết hỗ trợ tài chính của Chủ đầu tư;

- 03 bản sao chứng thực báo cáo tình hình hoạt động của Công ty TNHH.......... trong năm 2013 và năm 2014;

- Chứng từ thể hiện Công ty TNHH ............. đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tiền thuế đất và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

3.3 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3.1 trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3.2;

- Thời gian nhận Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 45 ngày làm việc;

- Thời gian xin gia hạn thời gian sử dụng đất và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoảng 180 ngày làm việc.
- Lưu ý: 

• Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 25 năm tính từ ngày 26/11/2018 để tiếp tục thực hiện dự án may mặc của Công ty TNHH ............;

- Soạn thảo hồ sơ theo điểm b, mục 3.1 nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo điểm a, mục 3.1 nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo điểm a, mục 3.1 nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo điểm a, mục 3.1 nêu trên.

V. PHÍ DỊCH VỤ

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

  
Trân trọng,

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

    

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.