Tư vấn bổ sung mục tiêu ngành nghề kinh doanh mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

17 /032018

Tư vấn bổ sung mục tiêu ngành nghề kinh doanh mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.
I.    YÊU CẦU TƯ VẤN
Tư vấn về việc bổ sung hoạt động mua bán hàng hóa (xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ) cho doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài.

>> THAM KHẢO BẢY ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 09/2018/NĐ-CP

II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT
(1)    Biểu cam kết dịch vụ WTO;
(2)    Luật đầu tư năm 2014;
(3)    Nghị định 29/2008/NĐ-CPquy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
(4)    Nghị 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 29/2008/NĐ-CP CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh;
(5)    Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 21 nghị định số 29/2008/NĐ-CP CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
(6)    Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
(7)    Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CỦA IPIC
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC đưa ra ý kiến tư vấn như sau: 
1.    Về ngành nghề bổ sung
    Theo cam kết WTO của Việt Nam quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ đã được Việt Nam cam kết trong biểu dịch vụ WTO, cụ thể dịch vụ phân phối bán buôn, bán lẻ (Dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121), Dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) hiện không có hạn chế nào cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. 
-    Theo quy định nghị định 09/2018/NĐ-CP khái niệm về nhập khẩu, phân phối bán buôn và phân phối bán lẻ được hiểu như sau: 

+ Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
+ Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.
+ Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
+ Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
-    Theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì hoạt động thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn các sản phẩm không bắt buộc phải xin giấy phép kinh doanh.
-    Đối với hoạt động phân phối bán lẻ theo quy định Nghị định 09/2018/NĐ-thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép phép kinh doanh.
-    Theo Khoản 7 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định: “Doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.”
Như vậy, từ những phân tích trên doanh nghiệp chế xuất muốn kinh doanh ngành nghề kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối thì chọn một trong hai phương án:
-    Phương án 1: Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu phân phối hàng hóa và xin cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam không thành lập chi nhánh.
-    Phương án 2: Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu phân phối hàng hóa và thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất và chi nhánh xin cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam.
2.  Trình tự, thủ tục áp dụng cho phương án 1.
-    Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban quản lý khu công nghiệp;
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.
-    Bước 3: Thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề phân phối bán lẻ tại Sở Công thương.
3.  Trình tự, thủ tục áp dụng cho phương án 2.
-    Bước 1: Bổ sung mục tiêu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban quản lý khu công nghiệp (địa điểm thực hiện mục tiêu mua bán hàng hóa mới là địa chỉ chi nhánh dự kiến thành lập);
-    Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh.
-    Bước 3: Thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề phân phối bán lẻ tại Sở Công thương cho chi nhánh.
4.   Thời gian thực hiện 
-    Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh: 06 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề phân phối bán lẻ tại Sở Công thương: 15 ngày làm việc.

5.   Tài liệu khách hàng cung cấp

-    03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
-    03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
-    02 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, 2017;
-    02 Bản sao tài liệu xác nhận cơ quan thuế không còn nợ thuế quá hạn;
-    02 Xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư trong trường hợp phải tăng vốn để bổ sung mục tiêu dự án;
-    Các tài liệu khác phát sinh nếu có.

6.  Dịch vụ của IPIC

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục bổ sung mục tiêu giấy chứng nhận đầu tư, ngành nghề kinh doanh hoạt động Mua bán hàng hóa : Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ doanh nghiệp chế xuất;

- Soạn thảo hồ sơ bổ sung mục tiêu đầu tư, ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp và thành lập chi nhánh nếu có liên quan đến mục tiêu Mua bán hàng hóa: Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ doanh nghiệp chế xuất;;

- Đại diện Quý Khách hàng thực hiện thủ tục bổ sung mục tiêu đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên;

- Đại diện Quý Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

- Thời gian thực hiện 

7.   Thời gian thực hiện 

-    Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh: 06 ngày làm việc;
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề phân phối bán lẻ tại Sở Công thương: 15 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!
Nguyễn Trinh Đức

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.