Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài lĩnh vực dịch vụ việc làm

15 /082016

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài lĩnh vực dịch vụ việc làm

V/v: Tư vấn dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký loại hình thành lập doanh nghiệp dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập công ty dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài nói trên.

- Nhà đầu tư nước ngoài cùng với nhà đầu tư Việt Nam thành lập công ty tại Việt Nam với lĩnh vực hoạt động như trên thì nên thực hiện theo thủ tục pháp lý nào sẽ thuận lợi nhất.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành một số điều của

- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và quy định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quyd dịnh điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

(1) Về điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm:

Hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài củng như nhà đầu tư Việt Nam. Cụ thể điều kiện như sau:

- Công ty phải thực hiện đăng ký cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

- Về trụ sở của Công ty: Trụ sở của Công ty phải ổn định và có Hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

- Về bộ máy chuyên trách đề thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm: Bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

- Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ:

- Công ty phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính;

- Công ty được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

(2) Về cách thức tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thể thực hiện đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo hai loại hình sau:

- Thành lập theo thủ tục đầu tư: Nên áp dụng đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên: Nếu thực hiện đầu tư thành lập công ty trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện những trình tự thủ tuc sau:

- Bước1. Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 2. Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bước 3. Thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thành lập theo thủ tục đăng ký kinh doanh: Nếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giử dưới 51% vốn điều lệ thì nên thực hiện thành lập Công ty 100% vốn Việt Nam:

- Bước 1. Thành lập công ty 100% Vốn Việt Nam.

- Bước 2. Thực hiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

- Bước 3. Tiến hành thực hiện việc xin phép nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định định của pháp luật.

IV. DỊCH  VỤ PHÁP LÝ CỦA IPIC GROUP.

5.1. Công việc IPIC GROUP thực hiện:

Trên cơ sở nội dung tư vấn và mong muốn của khách hàng chúng tôi đề xuất dịch vụ cụ thể như sau:

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm;

- Soạn thảo hồ sơ theo điểm b, mục 5.1 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo điểm a, mục 5.1 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo điểm a, mục 5.1 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục theo điểm a, mục 5.1 dưới đây.

5.2  Danh mục hồ sơ cần soạn thảo:

A,  Trường hợp 1: Thành lập doanh nghiệp theo thủ tục đầu tư:

Hồ sơ bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

Hồ sơ bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

Hồ sơ bước 3: cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

- Và các văn bản khác nếu có.

B,  Trường hợp 2: Thành lập theo hình thức đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (đối với Công ty cổ phần);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP

Hồ sơ bước 2: Xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

Hồ sơ bước 3: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

- Văn bản đăng ký mua cổ phần, phần vốn góp;

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp;

- Giải trình đáp ứng điều kiện về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.

- Thông báo về việc thay đổi thành viên, cổ đồng sau khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.

- Và các văn bản pháp lý khác nếu có.

Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- 03 bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch, công chứng báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ đối với nhà đầu tư là tổ chức;Hợp đồng thuê trụ sở có công chứng (Có thời hạn từ 03 năm trở lên);

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).Cung cấp cho giai đoạn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ; Hợp đồng thuê trụ sở có công chứng (Có thời hạn từ 03 năm trở lên);

- Các giấy tờ pháp lý khác nếu có.

5.3. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 3.1 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3.2;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký góp vốn / mua cổ phần / phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là 15 ngày làm việc.

-Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. PHÍ DỊCH VỤ

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết

định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành

Vui lòng liên hệ

 

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

Từ khóa tìm kiếm: thành lập công ty dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty có vốn nước ngoài hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm, thành lập doanh nghiệp dịch vụ việc làm có vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.