Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

15 /082016

Tư vấn về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên Công ty 100% vốn Hàn Quốc.

Thư tư vấn: 260216/ Letter-Ipic

V/v: Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong Công ty TNHH 100% vốn đầu tư Hàn Quốc.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và thực hiện chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong Công ty TNHH 100% vốn đầu tư Hàn Quốc và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH 100% vốn đầu tư Hàn Quốc;

- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong Công ty TNHH 100% vốn đầu tư Hàn Quốc;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

3. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ Quy định về đăng ký doanh nghiệp;

5. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, do đó Công ty có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp thì Công ty có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung về đăng ký kinh doanh, bao gồm: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Công ty; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức sở hữu; Vốn điều lệ.

2. Về thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Khi có nhu cầu thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty thì Công ty thực hiện điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp về hai nội dung trên.

- Lưu ý:

+ Về tên Công ty: Để tránh việc đặt tên Công ty không phù hợp, Quý Khách hàng gửi các tên Công ty mà Quý Khách hàng dự định đặt cho chúng tôi để chúng tôi tra cứu và phản hồi lại với Quý Khách hàng về tên đó;

+ Về địa chỉ trụ sở chính: Nếu địa chỉ trụ sở chính Công ty dự định thay đổi là tòa nhà hỗn hợp thì Công ty lưu ý cung cấp Hợp đồng thuê trụ sở và Giấy phép xây dựng của Bên cho thuê.

3. Về việc thực hiện chuyển nhượng vốn trong Công ty:

Công ty thuộc loại hình Công ty TNHH Hai thành viên, theo đó khi thực hiện chuyển nhượng hoàn toàn vốn của một thành viên cho thành viên còn lại, thì loại hình Công ty sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật về thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc;

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp (Nếu có);

- Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chuyển nhượng phần vốn góp và chuyển đổi loại hình Công ty;

- Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để làm con dấu và đăng công bố sử dụng mẫu dấu của Công ty;

- Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để đăng công bố thông tin đăng ký doang nghiệp của Công ty;

- Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về nội dung nhà đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và tên dự án đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để trả lại con dấu đầu tư của Công ty;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng trao đổi, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục nói trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Trình tự thủ tục:

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp (Nếu có) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 2: Tiến hành thủ tục cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

Bước 3: Tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong Công ty và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 4: Tiến hành khắc dấu doanh nghiệp và đăng công bố sử dụng mẫu dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hà Nội;

Bước 5: Tiến hành đăng công bố thông tin về doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 6: Tiến hành trả con dấu đầu tư tại Công an thành phố Hà Nội;

Bước 7: Tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư về nội dung nhà đầu tư, tên và địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

3. Soạn thảo các hồ sơ cần thiết

- Đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp;

- Bản giải trình về việc đáp ứng các điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (Nếu có);

- Biên bản và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấp thuận góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

- Danh sách thành viên của Công ty;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên và thay đổi loại hình doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Giấy đề nghị thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp;

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên;​

- Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Biên bản và Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính và chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên;

- Hợp đồng chuyển nhượng và Biên bản thanh lý việc chuyển nhượng phần vốn góp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Đăng công bố sử dụng mẫu dấu

- Thông báo về sử dụng mẫu dấu doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Biên bản và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh nội dung đăng ký dự án đầu tư;

- Giải trình về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư về tăng vốn dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

- Trả con dấu đầu tư

- Công văn về việc trả con dấu đầu tư;

- Quyết định về việc trả con dấu đầu tư;

- Giấy giới thiệu để thực hiện trả con dấu đầu tư.

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty năm 2014 và 2015;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

- Con dấu của Công ty;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ nói trên trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 15 ngày làm việc;

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc;

- Thời gian đăng công bố sử dụng mẫu dấu là 03 ngày làm việc;

- Thời gian đăng công bố thông tin doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian trả con dấu đầu tư là 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,                                                                                        

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.