THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH THEO LUẬT ĐẦU TƯ MỚI NHẤT 2020

22 /022021

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH THEO LUẬT ĐẦU TƯ MỚI NHẤT 2020

Thư tư vấn: 2024.28.05/Letter-Ipic

_______________________________________________________________________

Về Quy đinh về chấp thuận chủ trương đầu tư và những thay đổi đáng chú ý về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có của các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Công ty Luật TNHH IPIC “IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến Dịch vụ tư vấn của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về Quy đinh về chấp thuận chủ trương đầu tư và những thay đổi đáng chú ý về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có của các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

- Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định trong pháp luật Việt Nam.

1.    Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật đầu tư 2020, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:
a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
Ngoài ra, Luật đầu tư 2020 cũng quy định đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d nói trên thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.
Như vậy, so với Luật đầu tư 2014 (chỉ bao gồm (1) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và (2) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ) quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh tại Luật Đầu tư 2020 đã được mở rộng thêm phạm vi các dự án. Các thủ tục hành chính về chấp thuận chủ trương đầu tư với cá nhân hộ gia đình không cần thiết đã được bỏ. Đầu tư sân golf cũng được phân cấp cho chính quyền tỉnh.


2.    Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh bao gồm:
•    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
•    Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
•    Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
•    Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
•    Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
•    Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
•    Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
•    Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
•    Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Có thể thấy thành phần hồ sơ theo quy định của Luật đầu tư 2020 đã có những thay đổi so với quy định tại Luật đầu tư 2014 trước đây. Chẳng hạn, trong hồ sơ nhà đầu tư phải có cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận; Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận cả tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư chứ không gói gọn trong một số tài liệu được liệt kê như trước đây để phù hợp với tài liệu theo chính sách pháp luật của quốc gia khác; Ngoài ra trong đề xuất thực hiện dự án đầu tư, ngoài đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có) như trước đây, nhà đầu tư còn cần phải đưa ra thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và cả đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật đầu tư 2020 cũng quy định trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư; Ngoài ra  về nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư thì không chỉ áp dụng đối với dự án có sử dụng công nghề thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ mà mà phải đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.


3.    Nội dung thẩm định
Các nội dung thẩm định dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư cấp tỉnh theo Luật đầu tư 2020 bao gồm:
•    Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có);
•    Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;
•    Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
•    Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
•    Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
•    Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.


4.    Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Trên đây là những tư vấn của IPIC về vấn đề Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo Luật đầu tư 2020, nếu quý nhà đầu tư quan tâm đến nội dung này hoặc có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
Với đội ngũ luật sư, tư vấn viên có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và thực thiện thủ tục lĩnh vực đầu tư, Công ty Luật TNHH IPIC sẵn sàng cung cấp cho nhà đầu tư những tư vấn cùng giải pháp thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

_____________________________________________________
Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc.
Điện Thoại: (024) 73018886 - (024) 73028886; Mobile: 0936342668.
Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.
Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Địa chỉ chi nhánh: Sảnh C, Richmond City, 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.