Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học

21 /082017

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học

Thư tư vấn: 060717/ Letter-Ipic
Letter of advice: 060717/ Letter-Ipic
  V/v: Tư vấn thành lập Công ty với 100% vốn đầu tư Mỹ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực “tư vấn du học”.
Re: Advice on opening company with 100% US invested capital operating in the “overseas study consultancy” field.

________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 06  tháng 07 năm 2017
Hanoi, 6 July 2017

CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC – Văn phòng Hà Nội
Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
 __________________________________________________________________________
    Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 
    
    IPIC Group Limited Law Company (“IPIC”) would like to thank you for your interest in our legal advisory service. 
I.    REQUEST FOR ADVICE
-    Nhà đầu tư là Công ty tư vấn Mỹ - Việt muốn đầu tư thành lập Công ty hoạt động trong lĩnh vực “tư vấn du học” tại Việt Nam;
The Investor is American-Vietnam Consulting Company, who has desires to invest to establish ...Company operating in the field of "overseas study consultancy" in Vietnam;
-    Nhà đầu tư muốn được tư vấn trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý có liên quan đến các công việc nêu trên.
The investor has sought advice for processes, procedures and legal matters relating to above work.
II.    VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
LEGAL DOCUMENTS
(1)    Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
Law on Investment no. 67/2014/QH13 dated 26 Nov 2014;
(2)    Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 dated 26 Nov 2014;
(3)    Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Law on Vocational Education No. 74/2014/QH13 dated 27 Nov 2014;
(4)    Nghị định Số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp;
Decree no. 78/2015/ND-CP dated 14 Sept 2015 on enterprise registration;
(5)    Nghị định Số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật đầu tư;
Decree no. 118/2015/ND-CP dated 12 Nov 2015 guiding on the implementation of the Law on Investment;
(6)    Nghị định Số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp;
Decree no. 48/2015/ND-CP dated 15 May 2015 defining in details some articles of the Law on Vocational Education;
(7)    Nghị định Số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
Decree no. 46/2017/ND-CP dated 21 Apr 2017 defining the conditions for investment and operation in educational field;
(8)    Nghị định Số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
Decree no. 143/2016/ND-CP dated 14 Oct 2016 defining the conditions for investment and operation in vocational educational field;
(9)    Cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
Viet Nam's commitments on trade and services in WTO
III.    Ý KIẾN TƯ VẤN
ADVISORY OPINIONS
Nhà đầu tư là Công ty tư vấn Mỹ - Việt muốn đầu tư thành lập Công ty ...hoạt động trong lĩnh vực “tư vấn du học” tại Việt Nam với 100% vốn đầu tư Mỹ. Dựa trên yêu cầu và các thông tin từ Quý khách hàng cung cấp cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC tư vấn sơ bộ như sau:
The investor is American-Vietnam Consulting Company, who has desires to invest to establish ..... Company in Vietnam, operating in the field of "overseas study consultancy" with 100% US invested capital. Based on the requests and information provided by the Client, together with relevant legal regulations, IPIC would like to give you the preliminary advice as follows:
3.1.    Về lĩnh vực kinh doanh:
    Regarding the business field: 
-    Nhà đầu tư là Công ty tư vấn Mỹ - Việt, là pháp nhân được thành lập hợp pháp theo pháp luật Mỹ, muốn thành lập Công ty ......với 100% vốn đầu tư Mỹ tại Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực “tư vấn du học”. Hiện nay, ngành, nghề “tư vấn du học” chưa được cam kết trong biểu cam kết dịch vụ WTO mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, ngành, nghề “tư vấn du học” không thuộc ngành, nghề bị cấm hay hạn chế đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư Mỹ khi đầu tư vào Việt Nam. Do vậy, Công ty tư vấn Mỹ - Việt được phép đầu tư thành lập Công ty ...... ở Việt Nam hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực “tư vấn du học”.
    The Investor is American-Vietnam Consulting Company, a legal entity legally incorporated under US law, who has desires to invest to establish ..... Company operating in the field of "overseas study consultancy" in Vietnam with 100% US invested capital. Currently, "overseas study consultancy" has not been listed the Schedule of Viet Nam's commitments on trade and services in WTO. Therefore, American-Vietnam Consulting Company is allowed to establish ...... Company in Vietnam, operating in the field of "overseas study consultancy.

3.2.    Điều kiện về vốn:
    Conditions for capital:
-    Pháp luật Việt Nam không quy định mức vốn cụ thể mà Nhà đầu tư Mỹ phải đáp ứng khi thực hiện đầu tư kinh doanh vào Việt Nam trong lĩnh vực “tư vấn du học”. Tuy nhiên, trên thực tế vốn đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá quy mô, khả năng thực hiện của dự án đầu tư. Vì vậy, vốn đầu tư đối với lĩnh vực “tư vấn du học” nên để là 100.000 USD đến 300.000 USD trở lên.
    Vietnamese law does not define a specific capital amount that a US investor must meet when investing in Vietnam in the field of "overseas study consultancy". However, in fact, investment capital is one of the basics for evaluating the scale and feasibility of an investment project. Therefore, the investment capital for the field of "overseas study consultancy" should be from USD 100,000 to USD 300,000 or more.
*    Lưu ý: Qua trao đổi trực tiếp với Quý Khách hàng, hai bên đã thống nhất để mức vốn cụ thể là: tổng vốn đầu tư: 100.000 USD với 40.000 USD là vốn góp, còn lại 60.000 USD là vốn vay.
    Notes: Through direct discussion with the Client, two parties has agreed with following capital amount: total investment capital: $ 100,000, of which: USD 40,000 is contributed capital, remaining USD 60,000 is loan capital.
3.3.    Điều kiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học:
    Conditions for operating in the overseas study consultancy field:
-    Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
    Organizations providing overseas study consultancy services are established in accordance with the law
-    Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
    Having offices, facilities and equipment to do business in overseas study consultancy services.
-    Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên, Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Personnel directly giving advice on overseas study must have a university or higher degree, Able to use at least one foreign language from level 4 upwards according to 6-level foreign language capability frame for Vietnam and equivalent, Having a professional training certificate for overseas study consultancy as prescribed by the Ministry of Education and Training

3.4.    Cụ thể, Quý Khách hàng thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:
    Specifically, the processes and procedures for implementation are as follows:
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
Step 1: The investor applies for the Investment registration certificate at the Department of Planning and Investment of Hanoi city;
Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
Step 2: The investor applies for the Certificate of enterprise registration at the Department of Planning and Investment of Hanoi city;
Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Step 3: The investor applies for the Certificate of business registration in overseas study consultancy services at the Department of Education and Training of Hanoi city.
3.5.     Soạn thảo hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục
    Preparing necessary documents 
Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
•    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
•    Đề xuất dự án đầu tư;
•    Cam kết hỗ trợ tài chính của Công ty tư vấn Mỹ - Việt;
•    Giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC.
Step 1: The investor applies for the Investment registration certificate
•    Application form for implementation of the investment project;
•    Proposal of the investment project;
•    Commitment on financial support of American-Vietnam Consulting Company;
•    Explanation of the financial capacity of the investor;
•    Power of attorney to IPIC.

Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
•    Điều lệ Công ty;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC

Step 2: The investor applies for the Certificate of enterprise registration;
•    Application form for business registration;
•    Company Charter;
•    Power of attorney to IPIC;
Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
•    Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
•    Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học;
•    Giấy ủy quyền cho IPIC.
Step 3: The investor applies for the Certificate of business registration in overseas study consultancy services
•    Application form for Certificate of business registration in overseas study consultancy services;
•    List of personnel directly giving advice on overseas study;
•    Power of attorney to IPIC.

3.6.    Thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật
    Processing time according to legal regulations
-         Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
    Processing time for the certificate of investment registration: 15 working days from the date of filing valid application to Department of Planning and Investment of Hanoi city;
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
    Processing time for the Certificate of enterprise registration: 03 working days from the date of filing valid application to Department of Planning and Investment of Hanoi city;
-    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
        Processing time for the Certificate of business registration in overseas study consultancy services: 15 working days from the date of filing valid application to the Department of Education and Training of Hanoi city.
*    Lưu ý: Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng. Hai bên thống nhất thời gian thực hiện thủ tục các bước cụ thể như sau:
    Notes: Through direct discussion with the Client, two parties has agreed the time for processing the steps as below:
-         Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
Processing time for the certificate of investment registration: 07 working days from the date of filing valid application to Department of Planning and Investment of Hanoi city;
-    Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
Processing time for the Certificate of enterprise registration: 01 working days from the date of filing valid application to Department of Planning and Investment of Hanoi city;
-    Thời gian thực hiện thủ tục câp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
    Processing time for the Certificate of business registration in overseas study consultancy services 15 working days from the date of filing valid application to the Department of Education and Training of Hanoi city.
3.7.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
Documents needed from the Client
Tài liệu cần cung cấp ở Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Documents needed for Step 1: Application for Investment registration certificate
-    03 Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và Công chứng Giấy chứng nhận thành lập Công ty tư vấn Mỹ - Việt (Quý khách hàng có thể Scan Giấy chứng nhận thành lập Công ty tư vấn Mỹ - Việt đã hợp pháp hóa lãnh sự qua IPIC thực hiện dịch ra tiếng Việt và Công chứng);
    03 duplicate copies of consular legalization, with Vietnamese translation and Notarization of the Establishment Certificate of American-Vietnam Consulting Company (The Client can send the scanned consular legalization copy of the Establishment Certificate of American-Vietnam Consulting Company to IPIC for Vietnamese translation and notarization)
-    03 Bản sao dịch ra tiếng Việt và Công chứng hộ chiếu của Người đại diện quản lý vốn góp, người đại diện theo pháp luật Công ty ....(Quý khách hàng có thể Scan hộ chiếu của Người đại diện quản lý vốn góp, người đại diện theo pháp luật Công ty ......qua IPIC thực hiện dịch ra tiếng Việt và Công chứng);
    03 duplicate copies of Vietnamese translation and notarization of the Passport of the Contributed capital management representative, legal representative of ....Company (The Client can send the scanned passport of the contributed capital management representative, legal representative of ......Company to IPIC for Vietnamese translation and notarization)
-    02 Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là Giấy chứng nhận đầu tư của bên cho thuê địa điểm (Có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Giấy phép xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà); Bản vẽ mặt bằng cho thuê.
    02 Authenticated copy of the location lease contract or principle contract for location lease for project implementation. Together with this document are the Investment Certificate of the lessor (must be allowed to do business in real estate leasing); Construction certificate; Cerfificate of land use right (in case of house lease); Drawing of the leased floor plan. 
*    Lưu ý:
    Notes:
-    Qua trao đổi trực tiếp với Quý khách hàng, liên quan đến tài liệu cần cung cấp về chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Nhà đầu tư cung cấp xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của các cổ đông trong công ty với số dư từ 40.000 USD trở lên tại ngân hàng ở Việt Nam, kèm theo đó là cam kết của cả ba cổ đông trong công ty tư vấn Mỹ - Việt về việc cam kết đầu tư thành lập công ty VAC ở Việt Nam.
    Through direct discussion with the Client, regarding to the document needed to prove the financial capability of the investor, the investor needs to provide the bank account balance of the shareholders in the company with the balance amount of 40,000 or more in Vietnamese banks; and the commitments of all 3 shareholders in the American-Vietnam Consulting Company on the investment to establish VAC Company in Vietnam
    Tài liệu cần cung cấp ở Bước 2: Thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
    Documents needed for Step 2: Application for Certificate of business registration in overseas study consultancy services
-    02 Bản sao chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.
    02 Authenticated copies of University degree, foreign language certificate, professional training certificate for overseas study consultancy
IV.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP 
    LEGAL SERVICE PROVIDED BY IPIC 
4.1.    Phạm vi công việc 
    Scope of work:
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập Công ty VAC với 100% vốn đầu tư Mỹ tại Việt Nam hoạt động kinh doanh ngành, nghề “tư vấn du học”;
Giving advice on legal regulations and legal matter relating to the establishment of VAC Company with 100% US invested capital in Vietnam, operating in the field of "overseas study consultancy";
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Preparing documents and processing the application procedure for the Investment Registration Certificate
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
    Preparing documents and processing the application procedure for the Certificate of enterprise registration
-    Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
    Preparing documents and processing the application procedure for the Certificate of business registration in overseas study consultancy services
-    Thay mặt Quý Khách hàng nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhận đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Cấp Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
On behalf of the Client, filing the application for the Investment Registration Certificate, Certificate of enterprise registration, Certificate of business registration in overseas study consultancy services at competent authorities;
-    Thay mặt Quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công việc nêu trên;
On behalf of the Client, working with competent authorities to do above work;
-    Thay mặt Quý Khách hàng nhận kết quả và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
On behalf of the Client, receiving the results and handing-over the Investment Registration Certificate, Certificate of enterprise registration, Certificate of business registration at competent authorities.
    Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
        Above is preliminary advice and proposal of service of IPIC relating to your requirements, for your consideration and decision. Should you have any questions concerning this matter, please contact us.
        Trân trọng!
        Sincerely!
    IPIC LAW
Giám đốc/ Director 
(Signed)
Nguyen Trinh Duc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.