Bổ sung mục tiêu phân phối cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

20 /102017

Bổ sung mục tiêu phân phối cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thư báo phí dịch vụ và phạm vi công việc thực hiện
Letter of advice: 111017/ Letter-Ipic
-V/v: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán giày dép, vali, túi xách, hàng may mặc. Quyền phân phối các sản phẩm trên của công ty TNHH SHOEFABRIK. 
About: Revise the investment registration certificate due to adding activity for purchase: Shoes, suitcases, bags, garments, issuance of the  bussiness licence for SHOEFABRIK company.
___________________________________________________________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017
Hanoi, 11 October 2017
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC 
Văn phòng Hà Nội: Phòng 401, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 7301 8886 – Fax: (024) 7302 8886
Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email:duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
IPIC GROUP LAW CO., LTD 
Hanoi Office:  Room 401, Building 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi
Tel: (04) 7301 8886 – Fax: (04) 7302 8886
Ho Chi Minh office:  No 279 Dien Biên Phu, 15 Ward, Binh Thanh district, Ho Chi Minh
Tel: (028) 35127666 – Fax: (028) 35127666
Email: duc.lawyer@ipic.vn – Hotline: 0936 342 668
Kính gửi
To     :    
Địa chỉ
Address    :    
Gửi bằng thư điện tử
Sent by email
___________________________________________________________________________
Công ty Luật TNHH IPIC xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi/ IPIC Law Limited Law Company (“IPIC”) would like to thank you for your interest in our legal advisory service.
Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa, xin cấp giấy phép kinh doanh và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý./Through discussion, we know that your company wants to Revise the investment registration certificate due to adding activity for purchase, issuance of the  bussiness licence and need our legal advice.
Trong nội dung thư này, IPIC gửi tới Quý khách hàng phạm vi công việc mà IPIC thực hiện, thời gian hoàn thành và báo phí dịch vụ cho các công việc nêu trên/ Through this letter, IPIC would like to send customer Scope of work, time for implementation, service fee.
I.    DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC CUNG CẤP / THE LEGAL SERVICES PROVIDED:
a.    Thực hiện trình tự thủ tục/ Procedures
Với yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng, việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, xin cấp giấy phép kinh doanh được thực hiện qua 03 bước sau: / Revise the investment registration certificate due to adding activity for purchase, issuance of the  bussiness licence through 03 steps below:
Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ bổ sung mục tiêu hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư.;/ Step 1: Changing Certificate of Investment registration
Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh;/ Step 2: Changing the content of the Certificate of Enterprise Registration 
Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh/ Step 3: Applying for business licence
b.    Phạm vi công việc/ scope of work
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa/ Giving advice on Vietnam’s legal regulations relating to goods purchase and sale activities or goods purchase;
-    Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý các có liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh/ Giving advice on Vietnam’s legal regulations relating to changing the Certificate of Enterprise Registration related to the business lines;
-    Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa/ Composing the application for revision of the Certificate of Investment registration, bussiness license related to  goods purchase and sale activities or goods purchase;
Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm : Application/documents for changing the Certificate of Investment registration include
 + Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;/ Request for revision of the Investment Certificate
+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Report on the implementation status of the investment project up to the time of requesting for the adjustment of investment project.
+ Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;/ The owner's decision on the adjustment of investment project
+ Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ; /Explanation about the adjustment of the Certificate of investment registration
+ Đề xuất dự án đầu tư/ Proposal of project.
-    Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh/ Composing the application for revision of the Certificate of Enterprise Registration
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh   nghiệp gồm:/ Application/documents for changing the Certificate of Enterprise Registration include
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ Notice of changing enterprise registration content
+ Quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Company owner's decision on changing enterprise registration content 
+ Biên bản họp của hội đồng thành viên;/ Minutes of the meeting of Member council
+ Bản sao chứng thực điều lệ công ty/ Authenticated copies of the Charter of the Company
+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Authenticated copies of Certificate of Enterprise Registration
-     Soạn thảo hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh:/ Composing the application for business license
 Hồ sơ Xin cấp giấy phép kinh doanh gồm: Application/documents for business license include:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; /Application for business license;
+ Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá; / A written explanation about the satisfaction of conditions in exercise of goods trading and directly related activities 
+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung bổ sung;/ Documents proving the financial capability and experiences of investor in exercise of goods trading and directly related activities
+ Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề.;/ The tax agency's documents on the performance of the enterprise income tax obligation for two consecutive years;
-     Đại diện Quý Khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh , xin cấp giấy phép kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền/ Acting on the Client’s behalf to submit the application for revision of the Certificate of Investment registration and changing the contents of the Certificate of Enterprise Registration, submit the application for bussiness license related to  goods purchase at the competent authorities,  
-    Đại diện Quý Khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên/ Acting on the Client’s behalf to liaise with competent authorities to carry out above procedures;
-    Đại diện Quý Khách hàng nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền./ Acting on the Client’s behalf to receive the revised Certificate of Investment registration and Certificate of Enterprise Registration, bussiness license at the competent authorities
c.    Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp/ Documents to be provided by the Client
-Theo bảng excel đính kèm thư tư vấn
According to the excel sheet attached to this letter.
II.    THỜI GIAN THỰC HIỆN/TIME FOR IMPLEMENTATION
(1)    Soạn thảo hồ sơ theo quy định trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ;/ Time for composing application  within 03 business day after the Company provide all valid documents;
(2)    Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 25 ngày làm việc;/ Time for issuance of the Revised Certificate of investment registration: 25 business days;
(3)    Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi là 05 ngày làm việc;/ Time for issuance of the Certificate of Enterprise Registration: 05 business days;
(4)  Thời gian cấp Giấy phép kinh doanh là 20 ngày làm việc./ Time for issuance of the  bussiness licence:  20 business days 
Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Above time is counted from the date of submitting a valid application to the competent authority;
Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Above time is exclusive of time for amendment, supplement (if any) required by competent authorities.
Trên đây là thư báo phí dịch vụ và phạm vi công việc thực hiện của IPIC liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng,
/ Above is proposal of service of “IPIC” relating to your request for advice, for your consideration and decision. Should you have any questions concerning this matter, please contact us.
Sincerely!

IPIC 
Giám đốc/ Director 
(Đã ký)/ ( Signed )

Nguyễn Trinh Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.