Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga

15 /082016

Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga

Thư tư vấn: 071015/Letter-Ipic

V/v: Thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung dự án thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung dự án thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga;

- Các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em của Công ty;

- Các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập trung tâm fitness và yoga của Công ty;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga của Công ty.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục thể thao;

- Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

>>> Tham khảo : công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Công ty dự định thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga thì trước tiên phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung nội dung dự án đầu tư và ngành nghề kinh doanh phù hợp.

2. Thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em

Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

- Vốn đầu tư:

+, Phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (Không bao gồm chi phí sử dụng đất);

+, Theo đó, tổng vốn đầu tư được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Như vậy, vốn đầu tư Công ty cần thiết đáp ứng phụ thuộc vào quy mô Công ty dự định đào tạo.

- Cơ sở vật chất, thiết bị:

+, Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

+, Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học;

+, Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

+, Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

- Chương trình giáo dục:

Phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyển bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Đội ngũ nhà giáo:

+, Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

+, Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

3. Thành lập trung tâm fitness và yoga

Điều kiện thành lập trung tâm:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Đủ cán bộ, nhân viên chuyên môn;

- Nguồn tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty bất động sản có yếu tố nước ngoài

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về nội dung thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga;

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga;

- Soạn thảo hồ sơ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về nội dung thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các môn kèm thêm như lịch sử, khoa học, ballet cho trẻ em và thành lập trung tâm fitness và yoga;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao để mở trung tâm fitness và yoga;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; thực hiện xin cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động của cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nêu trên;

- Đại diện Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh, Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao.

4.2 Trình tự thủ tục

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

Bước 4: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4.3 Soạn thảo các hồ sơ cần thiết

a) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tính đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự Giấy chứng nhận đầu tư;

- Biên bản họp Hội đồng thành viên về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

b) Cấp phép thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

- Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Đề án chi tiết thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết của cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Báo cáo năng lực tài chính đảm bảo hoạt động phù hợp với quy mô dự kiến;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Cấp phép hoạt động cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn

- Văn bản đăng ký hoạt động cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

- Báo cáo giải trình về việc cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn đã đáp ứng các điều kiện hoạt động (Công ty cung cấp thông tin);

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

d) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao;

- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh thể dục thể thao;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP.

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.4 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

- 03 bản sao chứng thực Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013 và năm 2014 của Công ty, đã được kiểm toán độc lập, quyết định phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư;

- 03 bản sao chứng thực Hợp đồng thuê trụ sở hoạt động cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và trung tâm fitness và yoga;

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Hồ sơ nhân sự, bao gồm:

+, Danh sách nhân sự, bao gồm cả cán bộ, giáo viên giảng dạy;

+, Sơ yếu lý lịch có chứng thực/phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và/hoặc văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (Đối với người lao động là người nước ngoài);

+, Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu;

+, Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

+, Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (Nếu được cấp ở nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch sang tiếng Việt nam, bán dịch và bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam);

+, Thẻ tạm trú, thường trú hợp pháp (Đối với người lao động là người nước ngoài).

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo;

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

- Quy chế đào tạo;

- Quy mô đào tạo, dự kiến khi thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn / trung tâm fitness và yoga;

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chướng trình đào tạo (Nếu có);

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.5 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 4.3 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.4;

- Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh là 15 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn là 60 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép hoạt động cơ sở đào tạo ngắn hạn là 32 ngày làm việc;

- Thời gian nhận Giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh thể dục thể thao là 07 ngày làm việc;

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của công ty Việt Nam

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Tham khảo thư tư vấn có liên quan.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

- Tư vấn thành lập trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn thành lập công ty truyền hình có yếu tố nước ngoài.

- Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

- Tư vấn thành lập cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, thành lập trung tâm fitness và yoga.

- Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn thành lập nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam.

- Tư vấn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng.

- Tư vấn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.