Tư vấn sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài

15 /082016

Tư vấn sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thư tư vấn: 301015/Letter-Ipic

V/v: Điều kiện và thủ tục sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng có nhu cầu sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

(1) Các khía cạnh pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc sáp nhập nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Điều kiện tiến hành sáp nhập

- Pháp luật hiện không có quy định về điều kiện khi tiến hành sáp nhập đối với các bên, do vậy trong trường hợp này Quý Khách hàng chỉ cần thực hiện đúng trình tự sáp nhập theo quy định pháp luật.

- Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập;

- Cấm các trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ các trường hợp sau:

+, Một hoặc nhiều bên tham gia sáp nhập đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản;

+, Việc sáp nhập có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ;

+, HOẶC doanh nghiệp sau khi sáp nhập vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục tiến hành sáp nhập

- Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 1 trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty).

Theo đó, trước khi tiến hành sáp nhập Quý Khách hàng phải thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các công ty liên quan phải chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+, Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;

+, Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;

+, Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

+, Phương án sử dụng lao động;

+, Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phấn vốn góp của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp của công ty nhận sáp nhập;

+, Thời hạn thực hiện sáp nhập.

- Chủ sở hữu công ty thông qua hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua. Cuối cùng, Quý Khách hàng tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật.

- Trình tự thủ tục cho việc sáp nhập doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 2: Xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 3: Đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập.

>>> Tham khảo : Thành lập công ty hoạt động môi giới bất động sản có yếu tố  nước ngoài

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài;

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục được nêu tại mục 4.2 dưới đây.

4.2 Trình tự thủ tục

a) Trình tự thủ tục

- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bước 3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập.

b) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

c) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

d) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập

- Hợp đồng sáp nhập;

- Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập;

- Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập trong trường hợp thành viên là tổ chức;

- Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập trong trường hợp thành viên là tổ chức;

- Biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập trong trường hợp thành viên là tổ chức;

- Biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập trong trường hợp thành viên là tổ chức;

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Hợp đồng chuyển nhượng;

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP.

e) Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

- 03 bản Danh sách thành viên Công ty TNHH 2 thành viên;

- 03 bản sao (Dịch ra tiếng Việt, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) hộ chiếu của thành viên là người nước ngoài;

- 03 bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân của thành viên là công dân Việt Nam;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 4.2 trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;

- Thời gian thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 03 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập là 03 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Mua lại cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho Quý Khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.