Tư vấn góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

16 /082017

Tư vấn góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Thư tư vấn:  .../2015/ Letter-Ipic

V/v: Tư vấn góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Công ty Luật TNHH IPIC Group (“IPIC GROUP”) cám ơn Ông (Bà) đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn “Tư vấn góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Ông (Bà) đang có nhu cầu góp vốn thành lập một công ty bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

 

>>> Tham khảo: Thành lập công ty cho thuê máy móc trong lĩnh vực xây dựng có yếu tố nước ngoài

I. YÊU CẦU TƯ VẤN CỦA ÔNG (BÀ):

- Các khía cạnh pháp lý trong vấn đề góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất.

- Các văn bản pháp lý Quý khách hàng cung cấp.

>>> Tham khảo: Thành lập công ty hoạt động xuất, nhập khẩu có yếu tố nước ngoài

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Luật Đất đai);

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp);

- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 (Bộ Luật Dân sự);

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định 43/2014/NĐ-CP);

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính (Thông tư 24/2014/TT-BTNMT);

>>> Tham khảo: Thành lập công ty kinh doanh bất động sản có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Ông (Bà) cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

3.1 Về đối tượng góp vốn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai đối với cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm Bà Bùi Thị Hải Châu có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh, người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

3.2 Về loại tài sản góp vốn

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai, Điểm đ Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai, Khoản 5 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thành lập công ty.

Đối với trường hợp cụ thể của Bà, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19 tháng 11 năm 2002 do Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì cấp, Bà được quyền sử dụng 15.000 (mười năm ngàn chẵn) m2 đất, trong đó:

- Đất lâm nghiệp chiếm 11.000 m2 và nộp tiền một lần được góp vốn bằng quyền sử dụng đất lâm nghiệp với tổng diện tích đất là 14.039 m2 và tài sản gắn liền với đất thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

- Đất xây dựng cơ bản chiếm 4000 m2 và nộp tiền hàng năm được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, với Hợp đồng khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng đối với khu phục hồi hệ sinh thái thuộc khu rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì ngày 07 tháng 12 năm 1995 IPIC Group nhận định Hợp đồng này chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để Bà có thể góp vốn thành lập công ty. Phần đất 220,3 ha này sẽ có giải pháp cụ thể sau khi Quý khách hàng ký Hợp đồng hợp tác khai thác với Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì.

3.3 Về xác định giá trị tài sản góp vốn thông qua định giá

Đối với tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Bà phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

3.4 Quy trình thực hiện

Để góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cần thực hiện các bước sau:

3.4.1 Bước 1: Bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

1. Đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở

a) Hồ sơ:

a) Đơn đăng ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy tờ xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã Vân Hoà về nhà ở đã hoàn thành xây dựng;

c) Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã Vân Hoà về công trình xây dựng đáp ứng điều kiện về quy hoạch xây dựng;

d) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng;

e) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

b) Thẩm quyền thực hiện:

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì chịu trách nhiệm thực hiện công việc này.

c) Thủ tục:

- Nộp 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện Ba Vì.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn phòng Uỷ ban chỉnh lý, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Đăng ký bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

a) Hồ sơ:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở;

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

b)    Thẩm quyền thực hiện:

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì chịu trách nhiệm thực hiện công việc này.

c) Thủ tục:

- Nộp 01 bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3.4.2 Bước 2: Công chứng Hợp đồng

a) Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của các bên;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Loại tài sản, loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tính trạng đất;

- Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên góp vốn;

- Thời hạn góp vốn;

- Giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được góp vốn;

- Quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được góp vốn;

- Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.

Trường hợp thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quý khách hàng không cần soạn thảo Hợp đồng góp vốn mà thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn.

b) Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải được công     chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.

Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3.4.3 Bước 3: Đăng ký kinh doanh

Tuỳ thuộc vào nhu cầu thành lập loại hình công ty của Quý khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn trình tự, thủ tục cụ thể và tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị cho việc thành lập phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Quý khách hàng.

3.4.4 Bước 4: Chuyển Quyền sở hữu tài sản góp vốn

a) Hồ sơ:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có:

- Hợp đồng về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi đã công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 09/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 10/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Mẫu số 12/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất của Ủy ban nhân dân: Mẫu số 13/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

b)  Thẩm quyền thực hiện:

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì chịu trách nhiệm thực hiện công việc này.

c) Thủ tục:

- Nộp 01 bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Vì.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

3.4.5 Bước 5: Lập dự án đầu tư gắn liền với quyền sử dụng đất

IV. ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ

4.1 Phạm vi công việc

a) Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề có liên quan đến góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất.

b) Soạn thảo các văn bản, tài liệu cần thiết:

- Hợp đồng về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Đơn đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Đơn đăng ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c)Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Thay mặt Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ;

e) Thay mặt Quý khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

4.2 Tài liệu yêu cầu cung cấp

a) 03 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) 03  bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

c) 03  bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở;

d) 03  bản sao sơ đồ về tài sản gắn liền với đất;

e) 03  bản sao Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

f) 03  bản sao Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

g) 03  bản sao biên bản giao nhận tài sản đối với tài sản gắn liền với đất không đăng ký quyền sở hữu;

h) 03  bản sao bản định giá tài sản do tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá hoặc các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí;

i) 03  bản sao giấy tờ xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã Vân Hoà về nhà ở đã hoàn thành xây dựng;

j) 03 bản sao giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã Vân Hoà về công trình xây dựng đáp ứng điều kiện về quy hoạch xây dựng;

k) 03 bản sao sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.

4.3 Phí dịch vụ

4.4 Thời hạn thực hiện

- Thời gian hoàn thành việc soạn thảo hồ sơ tài liệu:    ngày làm việc kể từ ngày cung cấp đủ hồ sơ được yêu cầu.

- Thời gian hoàn tất thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Không kể thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):    ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là một số nội dung nhận định và trao đổi của chúng tôi. Nếu Quý khách hàng có bất cứ yêu cầu, thông tin bổ sung, trao đổi nào, có thể liên hệ với người có ký tên dưới đây theo địa chỉ email hoặc điện thoại đã được chi tiết ở trên.

Trân trọng!

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.