Về việc hoàn thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

30 /092016

Về việc hoàn thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Ngày 16 tháng 9 năm 2016 Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, liên quan đến việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Theo đo doanh nghiệp khi thực hiện việc nhập khẩu đã đóng thuế nhập khẩu khi tái xuất hàng hóa được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Chúng tôi trích dẫn toàn bộ nội dung trển để các doanh nghiệp tham khảo và áp dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 8920/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý thuế đối với hàng hóa của DNCX thực hiện quyền XK, quyền NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. 
(KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0308/16 - FIN/SEV ngày 08/8/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (DNCX thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối hàng hóa) nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng quy định tại Khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu hàng hóa đó ra nước ngoài thì được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

2) Về thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế thì: “Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn”.

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Vì vậy, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và sẽ có công văn trả lời Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.