Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

15 /082016

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thư tư vấn: 011015/Letter-Ipic

V/v: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam và quy định của pháp luật liên quan đến Hợp đồng lao động dành cho người nước ngoài.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn liên quan đến Hợp đồng lao động dành cho người nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Thảnh lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Quy định của pháp luật liên quan đến Hơp đồng lao động dành cho người nước ngoài.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/06/2005;

- Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội ngày 18/06/2012;

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/07/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại;

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/09/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày 28/09/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 20/01/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

- Thông tư số 32/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam;

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

>>> Tham khảo : Mở nhà hàng có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

a) Điều kiện thành lập văn phòng đại diện

Quý Công ty được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

- Được pháp luật nơi Công ty thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của Công ty.

Lưu ý:

- Nếu Văn phòng đại diện của Quý Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại đặc thù (ngân hàng, tài chính, dịch vụ pháp lý, văn hóa, giáo dục, du lịch hoặc các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật) thì phải đáp ứng thêm điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh đối với từng lĩnh vực nêu trên.

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Quý Công ty có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) trong trường hợp pháp luật nơi Công ty thành lập có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quý Công ty không được thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Văn phòng đại diện.

b) Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện

- Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì Quý Công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Sở Công thương.

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau: Tên, địa chỉ trụ sở nơi Quý Công ty thành lập; tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng đại diện tại Việt Nam; người đứng đầu Văn phòng đại diện; số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy phép; nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

- Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, Văn phòng đại diện phải thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

2. Điều kiện đối với lao động là người nước ngoài

a) Điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

- Có Giấy phép lao động (thời hạn 02 năm) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày Quý Công ty dự kiến tuyển người lao động nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, Quý Công ty phải báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiđược sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở chính.

3. Quy định của pháp luật về Hợp đồng lao động dành cho người nước ngoài

Quy định về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn không có sự phân biệt nhiều giữa người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam. Chính vì vậy, về cơ bản các nội dung trong hợp đồng lao động (thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chấm dứt hợp đồng lao động) áp dụng đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng giống với hợp đồng lao động áp dụng đối với người lao động Việt Nam.

Tuy nhiên có một vài điểm khác biệt Quý Công ty cần lưu ý khi ký kết hợp đồng với người lao động nước ngoài, cụ thể:

a) Ký kết Hợp đồng lao động

- Sau khi người lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động, Quý Công ty và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, Quý Công ty phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao Giấy phép lao động tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp Giấy phép lao động đó.

b) Thời hạn Hợp đồng lao động

Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong Giấy phép lao động đã được cấp. Như vậy, các nội dung như: công việc thực hiện, nơi làm việc, thời hạn hợp đồng phải phù hợp với Giấy phép lao động, trong đó thời hạn thoả thuận trong Hợp đồng tối đa 02 năm.

c) Thời gian nghỉ lễ tết đối với người nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động thì lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ chung như người lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

d) Tiền lương

Đối với người lao động Việt Nam, người sử dụng lao động phải trả tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác bằng tiền Việt Nam. Tuy nhiên đối với người lao động nước ngoài Quý Công ty có thể trả các khoản tiền trên bằng ngoại tệ.

e) Thuế thu nhập cá nhân

* Đối với người lao động là cá nhân không cư trú:

- Người lao động không đáp ứng điều kiện về cá nhân cư trú tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC là cá nhân không cư trú.

- Người lao động chỉ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam, còn tiền lương phát sinh ở nước ngoài thì không phải đóng thuế thu nhập theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư Nhật Bản mua lại vốn góp của công ty Việt Nam

* Đối với người lao động là cá nhân cư trú:

- Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập.

- Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được tính theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

IV. DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

4.1 Phạm vi công việc

- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan đến Hợp đồng lao động dành cho người nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Soạn thảo hồ sơ được quy định tại mục 4.2 kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục 4.3;

- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục thành lập Văn phòng đại diện;

- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục thành lập Văn phòng đại diện;

- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục thành lập Văn phòng đại diện.

4.2 Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để thành lập Văn phòng đại diện

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

- Thông báo hoạt động Văn phòng đại diện;

- Giấy ủy quyền cho Công ty luật IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ cần thiết khác (Nếu có).

4.3 Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của Công ty (Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của Công ty thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm);

- 03 bản sao (Dịch, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi Công ty thành lập cấp) chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của Công ty trong năm tài chính gần nhất;

- 02 bản chụp (kèm theo bản chính để đối chiếu) Điều lệ hoạt động của Công ty trong trường hợp thương nhân là tổ chức kinh tế;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

4.4 Thời gian thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ theo quy định tại Khoản 4.1 trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.3;

- Thời gian thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện là 15 ngày làm việc;

- Thời gian thực hiện thủ tục thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện là 03 ngày làm việc.

Lưu ý:

- Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Khách hàng để Quý Khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Quý Khách hàng!

Trân trọng!

>>> Tham khảo : thủ tục thành lập trường mầm non quốc tế

Vui lòng liên hệ

Luật Sư Nguyễn Trinh Đức - Giám đốc điều hành.

Điện Thoại: (04) 73018886 - (04) 73028886; Mobile: 0936342668.

Mail: info@ipic.vn; trinhduclawyer@gmail.com.

Địa chỉ trụ sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Rất Hân hạnh được tư vấn pháp luật cho quý khách hàng!

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.