Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo kế toán ngắn hạn có cấp chứng chỉ và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

15 /082016

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo kế toán ngắn hạn có cấp chứng chỉ và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp

Thư tư vấn: 140116/ Letter-Ipic
V/v:Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo kế toán ngắn hạn có cấp chứng chỉ và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. 

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm đào tạo kế toán ngắn hạn có cấp chứng chỉ và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý. 

I. YÊU CẦU TƯ VẤN
- Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đăng ký thành lập trung tâm đào tạo kế toán ngắn hạn có cấp chứng chỉ và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp;
- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập trung tâm nói trên.
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội;
- Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Nghị định Số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
- Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 09 năm 2011 về việc quy định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;
- Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 07 năm 2015 quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
III. Ý KIẾN TƯ VẤN
Dựa trên yêu cầu của Quý khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Quý khách hàng có dự đinh thành lập trung tâm đào tạo ngắn hạn chuyên dạy các lớp kế toán thực hành có cấp chứng chỉ và cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp thì trước tiên phải thực hiện thủ tuc đăng ký thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán và giáo dục nghề nghiệp. 
Theo pháp luật Việt Nam, kinh doanh dịch vụ kế toán và giáo dục nghề nghiệp đều là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ phải tiến hành xin cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp. 

1.  Về kinh doanh dịch vụ kế toán:
Để kinh doanh dịch vụ kế toán, Quý khách hàng cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện pháp lý sau:
- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. 
- Phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán.
- Trong quá trình hoạt động, phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán. 
- Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán:
• Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; 
• Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;
• Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

2. Về hoạt động đào tạo kế toán ngắn hạn:
Để tiến hành các hoạt động đào tạo kế toán thực hành, doanh nghiệp phải tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
• Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học;
• Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;
• Có đủ chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo.
- Với các khóa học kế toán thực hành, người học được người đứng đầu doanh nghiệp, cấp chứng chỉ đào tạo. Chứng chỉ đào tạo phải ghi rõ nội dung đào tạo, thời gian khóa học.  
- Với các khóa học kế toán trưởng, doanh nghiệp được kết hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ( Học viện Tài chính – theo dự định của Quý Khách hàng ) để tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng; chứng chỉ đào tạo sẽ do Học viện tài chính cấp. 

IV. DỊCH VỤ PHÁP LÝ IPIC GROUP CUNG CẤP
1. Phạm vi công việc
- Tư vấn các quy định pháp luật và các vấn đề pháp lý có liên quan thành lập doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
- Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp;
- Đại diện Quý khách hàng giao dịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự thủ tục nói trên;
- Đại diện Quý khách hàng nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Thực hiện trình tự thủ tục
- Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bước 2: Tiến hành làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán;
- Bước3: Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
3. Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết để thành lập 
- Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
• Điều lệ Công ty (Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);
• Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH) / Danh sách cổ đông (Đối với Công ty cổ phần), Danh sách các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh);
• Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;
• Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

- Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp:
• Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
• Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
• Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các minh chứng;
• Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
• Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

4. Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp
- Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu đối với cá nhân thành lập doanh nghiệp;
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

5. Thời gian thực hiện
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3;
- Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3;
- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.
- Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp là 10 ngày làm việc;

- Lưu ý: 
• Thời gian trên được tính kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Trân trọng!

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.