Tư vấn điều kiện về môi trường khi kinh doanh nhà hàng

15 /082016

Tư vấn điều kiện về môi trường khi kinh doanh nhà hàng

Thư tư vấn: 160115/Letter-Ipic

V/v: Tư vấn về các tài liệu cần cung cấp theo yêu cầu của Đội cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường đối với nhà hàng A.

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) cám ơn Bà đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Công ty muốn chúng tôi tư vấn về các tài liệu cần cung cấp theo yêu cầu của Đội cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường– Công an quận Nam Từ Liêm đối với Nhà hàng A.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN:

- Tư vấn quy định pháp luật đối với các tài liệu được yêu cầu cung cấp như sau: Các thủ tục về công tác bảo vệ môi trường (như DTM, đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản, bản cam kết bảo vệ môi trường); Kết quả thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm; Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận; Hệ thống xử lý nước thải, khí thải – công nghệ xử lý, quy trình; Các loại chất thải thông thường, chất thải nguy hại (Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải nguy hại) theo yêu cầu của Đội cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường đối với Nhà hàng A.

- Đề xuất giải pháp cho Công ty dựa trên quy định pháp luật và thực tế thực hiện.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC TRA CỨU

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/Qh11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

>>> Tham khảo : Thành lập trường mầm non có yếu tố nước ngoài

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Công ty cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra nhận định như sau:

1. Quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện

1.1 Các thủ tục về công tác bảo vệ môi trường như ĐTM; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Bản cam kết bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định

a) ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường):

Nhà hàng A không thuộc đối tượng phải lập ĐTM.

b) Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nhà hàng A không thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

c) Cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản được cơ quan Nhà nước phê duyệt

Theo quy định, trước khi đi vào hoạt động Nhà hàng A phải làm Cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vì Cam kết này vẫn chưa được thực hiện và Nhà hàng cũng đã đi vào hoạt động một thời gian. Do vậy, đối với trường hợp này, pháp luật và thực tiễn yêu cầu (Phòng Tài nguyên môi trường và Đội cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường – Công an quận Nam Từ Liêm) Nhà hàng A phải làm Đề án bảo vệ môi trường đơn giản mà không phải làm Cam kết.

1.2 Kết quả thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm theo báo cáo, cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận theo quy định (Các chỉ tiêu, thông số, vị trí quan trắc có thực hiện theo đúng báo cáo không?)

Nhà hàng A thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường (Thực hiện báo cáo giám sát về môi trường).

Định kỳ 1 lần/năm hoặc 2 lần/năm phải báo cáo giám sát môi trường lên Phòng Tài nguyên môi trường Quận Nam Từ Liêm.

1.3 Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng (m3/ngày). Hóa đơn tiền nước 3 tháng gần nhất

Nhà hàng A có trách nhiệm cung cấp Hợp đồng sử dụng/mua nước (Hoặc giấy tờ tương đương) giữa Nhà hàng và đơn vị cung cấp nước và hóa đơn tiền nước 3 tháng gần nhất để cơ quan Nhà nước kiểm tra.

1.4 Lượng nước thải (m3/ngày) công đoạn phát sinh, nguồn tiếp cận nước thải (Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp cận)

Theo số liệu chúng tôi được cung cấp, Nhà hàng A có sử dụng nước trung bình vào mùa đông là 160 m3/tháng và mùa hè là 200 m3/tháng. Theo thực tế trả lời của Phòng Tài nguyên môi trường – Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì cách tính lượng nước thải dựa vào lượng nước sử dụng như sau: Lấy lượng nước sử dụng của tháng cao nhất nhân với 85% sẽ ra lượng nước thải.

Như vậy, lượng nước thải của nhà hàng A vượt quá quy mô 5 m3/ngày đêm. Bên cạnh đó, nhà hàng A xả nước thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước, không qua hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Vậy nhà hàng A thuộc đối tượng phải xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

1.5 Hệ thống xử lý nước thải, khí thải – công nghệ xử lý, quy trình

Theo quy định, hoạt động nhà hàng phải có hệ thống xử lý nước thải (Quy mô hệ thống tùy thuộc vào quy mô nhà hàng). Việc Nhà hàng A không có hệ thống xử lý nước thải là sai quy định, do vậy Nhà hàng phải thực hiện lắp đặt hệ thống xử lý nước thải (Hệ thống này có thể đơn giản là bể tách dầu mỡ trong nước thải…)

Căn cứ thông tin chúng tôi được cung cấp, hợp đồng thuê nhà hàng giữa nhà hàng A và bên cho thuê không có quy định về vấn đề xử lý nước thải. Do đó, việc xử lý nước thải thuộc trách nhiệm của nhà hàng A trước tiên (Còn việc lắp đặt sẽ liên quan đến thỏa thuận giữa Nhà hàng và Bên cho thuê địa điểm).

1.6 Các loại chất thải thông thường, chất thải nguy hại (Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý chất thải nguy hại)

Trong quá trình hoạt động nhà hàng A có thải ra những chất thải như chất tẩy rửa, dầu mỡ, các loại bao bì mềm thải… Đây là các chất thải nguy hại được luật quy định.

Do số lượng chất thải nguy hại nhà hàng A thải ra không lớn nên nhà hàng có trách nhiệm quản lý tại chỗ chất thải nguy hại và thực hiện báo cáo mỗi năm một lần gửi đến cơ quan có thẩm quyền (Cụ thể là Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội).

2. Về thẩm quyền của Cảnh sát môi trường

Việc xử lý của Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an quận Nam Từ Liêm là đúng thẩm quyền.

3. Một số lưu ý

- Đối với Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

Nhà hàng A phải làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên Môi trường trả lời “Hiện nay các thủ tục này đang được tạm dừng vì vẫn chưa có văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực năm 2015”.

Do vậy, để Nhà hàng nhận được câu trả lời chính xác thì Phòng tài nguyên môi trường khuyến nghị nên gửi công văn đến Phòng Tài nguyên môi trường “Đề nghị hướng dẫn về việc lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản”.

Có thể Nhà hàng vẫn bị phạt, tuy nhiên việc gửi công văn đến Phòng tài nguyên môi trường để nhận câu trả lời chính thức, tránh việc xử phạt lần tiếp theo.

- Giấy phép xả thải được cấp sau khi có Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Do vậy cần có trả lời của Phòng Tài nguyên môi trường để định hướng giải quyết tiếp theo.

Trên đây là nội dung tư vấn sơ bộ của chúng tôi để Bà xem xét và quyết định. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm bất thông tin gì, Bà vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất hân hạnh được hợp tác với Công ty!

Trân trọng!

>>> Tham khảo : Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty may

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.