Thành lập và hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập

15 /082016

Thành lập và hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập

Thư tư vấn: 050516/ Letter-Ipic

V/v: Thành lập và hoạt động viện phát triển doanh nghiệp và thị trường bất động sản

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Công ty Luật TNHH IPIC (“IPIC GROUP”) xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Qua trao đổi chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng có nhu cầu thành lập và hoạt động một tổ chức khoa học và công nghệ (Dưới hình thức viện) hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ nhắm phát triển các doanh nghiệp Việt Nam và Nghiên cứu, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ nhằm phát triển thị trường bất động sản Việt Nam và cần sự tư vấn cũng như hỗ trợ của chúng tôi về mặt pháp lý.

I. YÊU CẦU TƯ VẤN

- Các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập và hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ nhắm phát triển các doanh nghiệp Việt Nam và Nghiên cứu, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ nhằm phát triển thị trường bất động sản Việt Nam;

- Quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết cần chuẩn bị để thực hiện việc thành lập và hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ nói trên.

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghê, văn phòng đại diện, chi nhành của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

III. Ý KIẾN TƯ VẤN

Dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng cùng với các văn bản pháp luật liên quan được tra cứu, IPIC GROUP đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1.Hình thức và phân loại tổ chức khoa học và công nghệ:

- Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Quý Khách hàng dự định thành lập tổ chức khoa học công nghệ dưới hình thức viện, theo đó Quý Khách hàng có thể thành lập dưới hình thức Tổ chức nghiên cứu khoa học hoặc Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2.Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động:

- Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ điều kiện sau đây:

- Điều lệ tổ chức và hoạt đông, bao gồm các nội dung sau:

+ Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.

+ Mục tiêu, phương hướng hoạt động không được: Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ; Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ; Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (Nếu có);

+ Người đại diện;

+ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động;

+ Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ;

+ Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ;

+ Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác;

+ Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (Nếu có);

+ Cam kết tuân thủ pháp luật.

- Nhân lực khoa học và công nghệ:

+ Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (Năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức;

+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

+ Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức;

+ Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Vốn điều lệ:

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, vốn điều lệ do cá nhân thành lập quyết định. Trong đó, vốn bằng tiền tại thời điểm đăng ký phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên (Bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy...) của tổ chức ít nhất trong 01 năm.

IV.DỊCH VỤ IPIC GROUP CUNG CẤP

1. Phạm vi công việc:

-Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập và đăng ký hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ;

Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện việc thực hiện thành lập và đăng ký hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ;

-Đại diện Quý khách hàng để nộp hồ sơ thành lập và đăng ký hoạt động lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Đại diện Quý khách hàng để giao dịch, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nộp hồ sơ;

-Đại diện Quý khách hàng để nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết:

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quyết định thành lập: Trường hợp của Quý Khách hàng phải có Biên bản có chữ ký của những người sáng lập, trong đó thống nhất các nội dung cơ bản liên quan đến điều lệ tổ chức và hoạt động, các chức danh lãnh đạo, quản lý và các nội dung khác;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Tài liệu chứng minh có đủ nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật để hoạt động khoa học và công nghệ:

Hồ sơ nhân lực:

- Bảng danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ;

- Đối với nhân lực chính thức: Đơn đề nghị được làm việc chính thức;

- Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm

Hồ sơ cơ sở vật chất:

- Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật:

- Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung sau: Tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (Bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn góp bằng tiền phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 năm theo số lượng nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức;

- Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (Nếu có);

- Giấy ủy quyền cho IPIC GROUP;

- Soạn thảo các hồ sơ / giấy tờ cần thiết khác.

3.  Tài liệu Quý khách hàng cần cung cấp:

Hồ sơ nhân lực:

- Đối với người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Đối với nhân lực chính thức:

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Đối với nhân lực kiêm nhiệm:

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc chính thức; Trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.

- Hồ sơ cơ sở vật chất:

+ Hồ sơ chứng minh trụ sở chính phải có một trong các giấy tờ sau: Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính/ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính;

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.

4. Thời gian thực hiện

-Soạn thảo các hồ sơ cần thiết 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

-Thời gian thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 15 ngày làm việc.

-Chú ý:Thời gian trên không bao gồm thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ của IPIC GROUP liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng để Quý khách hàng xem xét và quyết định. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Thủy Lợi, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.