MẪU HỢP DỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

12 /012017

MẪU HỢP DỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

1.    Giống như hầu hết các hợp đồng mẫu, hợp đồng mẫu này đưa ra một loạt các lựa chọn tùy thuộc vào hoàn cảnh và tính chất của mục đích thuê. Nhiều quy định có thể không liên quan tới một hợp đồng cụ thể và nếu không liên quan, có thể xóa bỏ.
2.    Về thời gian thực hiện, Hợp đồng Mẫu đưa ra cụ thể: Trong trường hợp thời gian không phù hợp với thỏa thuận của quý khách hàng, thì có thể thay đổi để phù hợp với thực tế thời gian thuê.
3.   Hợp đồng này chỉ áp dụng cho những giao dịch thuê nhà xưởng quy mô từ 5000 m2 trở xuống, và giá thuê từ 3.000.000.000 VNĐ/1 năm.
4. Hợp đồng Mẫu này chỉ là khung cơ bản và phải được điều chỉnh cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể, quý khách hàng nên nhờ luật sư hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---* * *---

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG 

Hợp đồng thuê nhà này (sau đây được gọi là “Hợp Đồng”) đ¬ược ký kết vào ngày ........tại ........., giữa và bởi các Bên sau đây:

BÊN CHO THUÊ: ..............................................

Địa chỉ:    
Đại diện:
Chức vu:
(Sau đây gọi là: “Bên A”)    

BÊN THUÊ:
Địa chỉ:     
GCNDT:    
Đại diện: 
Chức vụ:     Giám đốc
(Sau đây gọi là: “Bên B”)    

XÉT THẤY:
Bên B là nhà đầu tư nước ngoài, dự định đầu tư tại Việt Nam theo hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông tươi phục vụ dự án đường 5b Hà Nội đi Hải Phòng muốn thuê nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất của Bên A để sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông để thực hiện dự án.
Bên A là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có chức năng cho thuê nhà xưởng và có quyền sở hữu đối với nhà xưởng và quyền sử dụng đất đối với thửa đất, và Bên A có mong muốn ký Hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Bên B.
    
DO ĐÓ:
Hai bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này dựa trên những Điều khoản và Điều kiện sau:

Điều 1:  Mục đích thuê
Các bên đồng ý tham gia ký kết Hợp Đồng này để theo đó, để bên B thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư – sẽ sử dụng địa điểm được thuê này làm trạm trộn bê tông để triển khai các hoạt động kinh doanh của dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê chuẩn. 

Điều 2 . Những điều khoản và điều kiện chủ yếu của Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức 
2.1     Nhà xưởng cho thuê: Nhà khung thép gắn liền với quyền sử dụng đất
Địa chỉ: Xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Tổng diện tích sàn thuê: .... m2 xưởng xây dựng gắn liền quyền sử dụng đất có diện tích ..........m2 đất, 
Theo hợp đồng thuê đất số: . tháng . năm ... giửa ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và ...................
Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ số 01/Tl-BĐ tỷ lệ 1/1000 do ủy ban nhân dân xã  Nhân Quyền, phòng Tài Nguyên và  Môi Trường xác lập ngày 18 tháng 04 năm 2007. 
Giấy phép xây dựng nhà xưởng số:        Ngày cấp:        Nơi cấp:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:      Ngày cấp:        Nơi cấp:

2.2     Thời hạn thuê
2.2.1    Hợp đồng cho thuê nhà xưởng sẽ có thời hạn 04 (bốn) năm kể từ ngày các bên ký kết;
2.2.2    Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn theo như quy định tại Điểm 2.2.2 của thoả thuận này. 
2.3     Thanh toán 
2.3.1    Tiền thuê nhà xưởng là một khoản thanh toán tương đương với 1400.000.000 VNĐ/ 4 năm (Một tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam trên bốn năm năm).
2.3.2    Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí về điện, nước, điện thoại tại địa điểm thuê trên cơ sở khối lượng tiêu thụ thực tế hàng tháng (căn cứ vào chỉ số đã được các bên thống nhất ban đầu vào ngày bàn giao).
2.4    Phương thức thanh toán 
2.4.1    Đồng tiền thanh toán:
Khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng. Đồng tiền thanh toán quy định tại HợP ĐồNG này cũng như trong Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức được ký sau này chỉ được coi là số lượng tham chiếu để tính toán cụ thể bằng đồng Việt Nam.
2.4.2    Tiền thuê nhà xưởng sẽ được thanh toán một lần. Khoản thanh toán đó sẽ do Bên B trả cho Bên A trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đầu tư của Ủy ban Nhân Dân tỉnh Hải Dương.
2.5.    Bàn giao nhà xưởng và quyền sử dụng đất thuê.
2.5.1.    Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm ký hợp đồng này Bên A sẽ tiến hành bàn giao nhà xưởng và quyền sử dụng đất cho Bên B để bên B chuẩn bị và tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Bên A phải đảm bảo cho Bên B hoạt động một cách trọn vẹn, riêng lẻ kể từ ngày bàn giao cho đến khi kết thúc thời hạn thuê của hợp đồng này.
2.5.2.    Các trang thiết bị mà công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được phép sử dụng tại địa điểm thuê sẽ được các Bên xác định cụ thể theo Phụ lục được lập đính kèm khi tiến hành bàn giao mặt bằng và nhà xưởng của bên A cho bên B ngay sau khi ký kết hợp đồng này được coi là một phần không tách rời của Hợp đồng này.
Điều 3  Trách nhiệm của Các bên trong Hợp Đồng
3.1    Trách nhiệm của Bên A 
3.1.1    Đảm bảo là chủ sở hữu hợp pháp, có những giấy tờ pháp lý đối với nhà xưởng cho thuê, quyền sử dụng đất cho thuê.
3.1.2    Có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nư¬ớc có thẩm quyền của Việt Nam (trong trường hợp pháp luật yêu cầu) để đảm bảo Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đư¬ợc phép sử dụng hợp pháp nhà xưởng và địa điểm quyền sử dụng đất đã thuê;
3.1.3    Bàn giao nhà xưởng, quyền sử dụng đất đúng hạn cho cho bên B theo đúng nội dung khoản 2.5 điều 2 của Hợp đồng này;
3.1.4    Cung cấp cho Bên B và Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài những văn bản pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với nhà xưởng và khu đất gắn liền với nhà xưởng, và giấy tờ pháp lý được phép cho thuê nhà xưởng và quyền sử dụng đất theo quy định của pháo luật.
3.1.5    Đảm bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bên B và Công ty 100% vốn nước ngoài sau khi thành lập được sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ nhà xưởng và diện tích đất thuê theo như thoả thuận tại hợp đồng này;
3.1.6    Thanh toán các khoản phí, lệ phí, thuế có liên quan đến hoạt động cho thuê bất động sản theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam;.
3.2    Trách nhiệm của Bên B và Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.
3.2.1    Thanh toán tiền Thuê nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất đúng thời hạn;
3.2.2    Sử dụng nhà xưởng và quyền sử dụng đất đúng với mục đích thuê đã thoả thuận;
3.2.3    Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra. Tự bảo quản các trang thiết bị, đồ dùng thuộc quyền sở hữu của Bên B và/hoặc Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
3.2.4    Chấp hành các quy định chung về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh tại địa điểm thuê;
Điều 4  Những trách nhiệm khác của các bên 
4.1     Ngay sau khi Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, để thuận lợi cho việc báo cáo thuế và hoạt động của công ty có vốn đầu tư nước ngoài các bên sẽ tiến hành việc ký kết hợp đồng cho thuê giửa bên A và bên công ty !00% vốn nước ngoài  đúng với các khoản như trong hợp đồng này; 
4.2        Hai Bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản của bản Hợp Đồng này. Trong trường hợp có tranh chấp, các Bên sẽ cố gắng giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được kết quả thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật   Việt Nam;
4.3     Trong trường hợp Công ty 100 % vốn đầu tư nước ngoài không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê chuẩn cấp phép đầu tư, các Bên đồng ý rằng sẽ không Bên nào phải có nghĩa vụ thanh toán cho Bên kia bất kỳ một khoản phí, lệ phí hay bất kỳ một khoản thanh toán nào phát sinh từ HợP ĐồNG này và bên A phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc tại Điều 5 trong hợp đồng này cho bên B.
 
Điều 5   Các điều khoản chung   
5.1     Các Bên cùng nhất trí cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này;
5.2     Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký kết. Trong khoảng thời gian này, Bên B có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về khả năng ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức;
5.3    Hợp Đồng này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực theo một trong các trường hợp sau đây:
(i)    Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài không đư¬ợc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đầu t¬ư tại địa điểm nhà xưởng và quyền sử dụng đất của bên A;
(ii)    Các Bên chính thức ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức sau khi Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

5.4      Hợp Đồng này đư¬ợc lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt đều có giá trị pháp lý như¬ nhau. Mỗi Bên theo Hợp Đồng này giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 01 (một) bản gửi lên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để xem xét.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B


ÔNG: ................

ÔNG: ..................


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.