HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC THUÊ NHÀ XƯỞNG

12 /012017

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC THUÊ NHÀ XƯỞNG

Thỏa thuận nguyên tắc này (sau đây được gọi là “TTNT”) đ¬ược ký kết vào …………………….., giữa và bởi các Bên sau đây:

BÊN CHO THUÊ: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………….
Đại diện: ………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………..

(Sau đây gọi là: “Bên A”)    

BÊN THUÊ:    ………………………………………….
Địa chỉ:     ………………………………………….
GCNDT:    …………………………………………
Đại diện:     ...............................................................
Chức vụ:     ………………………………………..
(Sau đây gọi là: “Bên B”)    

XÉT THẤY:
Bên B là nhà đầu tư nước ngoài, dự định đầu tư tại Việt Nam theo hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông tươi phục vụ dự án đường 5b Hà Nội đi Hải Phòng muốn thuê nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất của Bên A để sử dụng làm nơi đặt trạm trộn bê tông để thực hiện dự án.
Bên A là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có chức năng cho thuê nhà xưởng và có quyền sở hữu đối với nhà xưởng và quyền sử dụng đất đối với thửa đất, và Bên A có mong muốn ký Hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Bên B.
    
DO ĐÓ:
Hai bên đồng ý ký kết TTNT này dựa trên những Điều khoản và Điều kiện sau:

Điều 1:  Mục đích thuê
Các bên đồng ý tham gia ký kết TTNT này để làm cơ sở ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức trong tương lai, theo đó, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư – sẽ sử dụng địa điểm được thuê này làm trạm trộn bê tông để triển khai các hoạt động kinh doanh của dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê chuẩn. 

Điều 2 . Những điều khoản và điều kiện chủ yếu của Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức 
2.1     Nhà xưởng cho thuê: Nhà khung thép gắn liền với quyền sử dụng đất
Địa chỉ: ………………………………………………………

Tổng diện tích sàn thuê: ………………………………………….
Theo hợp đồng thuê đất số: ………………… giửa ủy ban nhân ……….. và công ty …………………..
Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ số 01/Tl-BĐ tỷ lệ 1/1000 do ủy ban nhân dân xã  Nhân Quyền, phòng Tài Nguyên và  Môi Trường xác lập ngày …………………………………... 
Giấy phép xây dựng nhà xưởng số:        Ngày cấp:        Nơi cấp:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:      Ngày cấp:        Nơi cấp:

2.2     Thời hạn thuê
2.2.1    Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ chính thức ký Hợp đồng thuê nhà xưởng với Bên A ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đầu Tư theo luật và các quy định hiện hành về đầu tư tại Việt Nam;
2.2.2    Hợp đồng cho thuê nhà xưởng sẽ có thời hạn 04 (bốn) năm kể từ ngày các bên ký kết;
2.2.3    Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn theo như quy định tại Điểm 2.2.2 của thoả thuận này. 
2.3    Thanh toán 
2.3.1    Tiền thuê nhà xưởng là một khoản thanh toán tương đương với ………………… năm ( Việt Nam đồng trên bốn năm).
2.3.2    Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí về điện, nước, điện thoại tại địa điểm thuê trên cơ sở khối lượng tiêu thụ thực tế hàng tháng (căn cứ vào chỉ số đã được các bên thống nhất ban đầu vào ngày bàn giao).
2.3.3    Các trang thiết bị mà công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được phép sử dụng tại địa điểm thuê sẽ được các Bên xác định cụ thể vào ngày ký kết Hợp đồng Thuê nhà xưởng chính thức và sẽ được liệt kê tại một Phụ lục được coi là một phần không tách rời của Hợp đồng đó.

2.4    Phương thức thanh toán 
2.4.1    Đồng tiền thanh toán:
Khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng. Đồng tiền thanh toán quy định tại TTNT này cũng như trong Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức được ký sau này chỉ được coi là số lượng tham chiếu để tính toán cụ thể bằng đồng Việt Nam.
2.4.2    Tiền  thuê nhà xưởng sẽ được thanh toán một lần. Khoản thanh toán đó sẽ do Bên B trả cho Bên A trong vòng 10 (mười) ngày đầu tiên sau ký hợp đồng chính thức.
Điều 3  Trách nhiệm của Các bên trong Hợp Đồng
3.1    Trách nhiệm của Bên A 
3.1.1    Đảm bảo là chủ sở hữu hợp pháp, có những giấy tờ pháp lý đối với nhà xưởng cho thuê, quyền sử dụng đất cho thuê.
3.1.2    Có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nư¬ớc có thẩm quyền của Việt Nam (trong trường hợp pháp luật yêu cầu) để đảm bảo Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đư¬ợc phép sử dụng hợp pháp nhà xưởng và địa điểm quyền sử dụng đất đã thuê;
3.1.3    Bàn giao nhà xưởng, quyền sử dụng đất đúng hạn cho Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài ngay sau khi hai bên ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức để Công ty kịp thời triển khai hoạt động kinh doanh;
3.1.4    Cung cấp cho Bên B và Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài những văn bản pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với nhà xưởng và khu đất gắn liền với nhà xưởng, và giấy tờ pháp lý được phép cho thuê nhà xưởng và quyền sử dụng đất theo quy định của pháo luật.
3.1.5    Đảm bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bên B và Công ty 100% vốn nước ngoài sau khi thành lập được sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ nhà xưởng và diện tích đất thuê theo như thoả thuận tại TTNT này và Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức được ký kết sau này;
3.1.6    Thanh toán các khoản phí, lệ phí, thuế có liên quan đến hoạt động cho thuê bất động sản theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam;.
3.2    Trách nhiệm của Bên B và Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.
3.2.1    Thanh toán tiền Thuê nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất đúng thời hạn;
3.2.2    Sử dụng nhà xưởng và quyền sử dụng đất đúng với mục đích thuê đã thoả thuận;
3.2.3    Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra. Tự bảo quản các trang thiết bị, đồ dùng thuộc quyền sở hữu của Bên B và/hoặc Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
3.2.4    Chấp hành các quy định chung về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh tại địa điểm thuê;
Điều 4  Những trách nhiệm khác của các bên 
4.1         Ngay sau khi Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, hai Bên sẽ cùng ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất chính thức, trong đó cụ thể hóa các điều khoản và điều kiện thuê nhà xưởng như đã quy định tại TTNT này, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của mỗi Bên. Tiền thuê nhà xưởng sẽ được xác định chi tiết theo các quy định cụ thể trong Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức;
4.2        Hai Bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản của bản TTNT này và Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức sẽ được ký kết sau này. Trong trường hợp có tranh chấp, các Bên sẽ cố gắng giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được kết quả thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật   Việt Nam;
4.3         Trong trường hợp Công ty 100 % vốn đầu tư nước ngoài không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê chuẩn cấp phép đầu tư, các Bên đồng ý rằng sẽ không Bên nào phải có nghĩa vụ thanh toán cho Bên kia bất kỳ một khoản phí, lệ phí hay bất kỳ một khoản thanh toán nào phát sinh từ TTNT này và bên A phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc tại Điều 5 trong hợp đồng này cho bên B.
Điều 5: Điều khoản đặt cọc và phạt vi phạm.5.1    Trong thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc này bên B có nghĩa vụ đặt cọc cho bên A số tiền là ……………. ………………….. để đảm bảo việc thực hiện thoản thuận nguyên tắc này và việc ký kết hợp đồng thuê chính thức sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho bên A.
5.2    Tron

mọi trường hợp bên B vi phạm không ký hợp đồng chính thức nếu được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đầu tư tại địa điểm nhà xưởng và quyền sử dụng đất của bên A thì bên B sẽ bị phạt tiền cọc gấp 5 lần tiền đặt cọc tương ứng với ………………………………………………………….

Điều 6   Các điều khoản chung   
6.1         Các Bên cùng nhất trí cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản và điều kiện của TTNT này;
6.2         TTNT này sẽ có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký kết. Trong khoảng thời gian này, Bên B có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Bên A về khả năng ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức;
6.3    TTNT này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực theo một trong các trường hợp sau đây:
(i)    Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài không đư¬ợc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đầu t¬ư tại địa điểm nhà xưởng và quyền sử dụng đất của bên A;
(ii)    Các Bên chính thức ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng chính thức sau khi Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

5.4      TTNT này đư¬ợc lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt đều có giá trị pháp lý như¬ nhau. Mỗi Bên theo TTNT này giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 01 (một) bản gửi lên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để xem xét.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B

ÔNG:...............................   

ÔNG:  ..................................

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Trụ Sở: Phòng 401, tòa nhà văn phòng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi nhánh TP HCM: Số 279 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
  • (84) 24.730.18886
  • info@ipic.vn ; trinhduclawyer@gmail.com
  • Mobile: 0936.342.668

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.